Pediatrik hastalarda üst ekstremite cerrahilerinde USG eşliğinde kostoklavikuler brakial pleksus bloğunda lateral ve medial yaklaşımların karşılaştırılması; Prospektif, randomize, çift kör çalışma


Coşgun M. F., Şalvız E. A., Güzel M., Şentürk E., Bingül E. S., Aktaş S., ...More

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 55. Ulusal Kongresi 2021, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.51-52

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51-52
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş / Amaç:

Çocuklarda mid humerus altı üst ekstremite cerrahilerinde postoperatif ağrı tedavisinde USG eşliğinde uygulanan kostoklavikular brakiyal pleksus bloğunda lateral ve medial yaklaşımların, blok uygulama süresi, iğne manevra sayısı, blok zorluk derecesi, postoperatif analjezi, komplikasyonlar, hasta ve cerrah memnuniyetine etkilerini karşılaştırmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem:

Etik kurul ve hasta onamı alınmış 2-10 yaş arası 55 çocuk bu prospektif, randomize, çift kör çalışmaya dahil edildi.Hastalar lateral ve medial yaklaşım olarak 2 gruba ayrıldı. İnsizyon öncesi hastalara lateral veya medial yönlenme ile 1 mg/kg dozda %0.25 bupivakain kullanılarak kostoklavikular blok uygulaması yapıldı. Blok uygulaması sırasında ideal USG görüntü elde etme süresi, blok uygulama süresi, iğne ucu ve gövdesi görüntüleme zorluk derecesi, iğnenin yönlendirilmesi için ek manevra ihtiyacı, LA dağılımı için ek manevra ihtiyacı, anestezi ve toplam cerrahi süreleri kaydedildi. Postoperatif 0., 30., 60. dk, 2., 4., 6., 12., 18., 24.sa’lerde median, ulnar ve radial sinirler için motor ve duysal blok dereceleri, FLACC skalası değerleri, ek analjezik ihtiyacı, komplikasyonlar, hasta ve cerrah memnuniyeti kaydedildi.

Bulgular:

Çalışma 50 hasta ile tamamlandı. Gruplar arasında blok başarısı açısından anlamlı fark olmamasına rağmen lateral yaklaşım grubunda mediale göre ideal görüntüye ulaşma süresi (14 sn (5 ±60) , 45 sn (5 ±220)), blok süresi (67 sn (31±280), 150 sn (40±750), hedef iğne manevra sayısı (1 (0-4), 3 (0-7)), zorluk derecesi (4 (2-5), 3 (1-5)) anlamlı olarak düşük saptandı (p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.05). Postoperatif motor blok düzeyi 0., 30., 60.dk, 2. ve 4. sa’lerde medial yaklaşım grubunda anlamlı olarak düşük saptandı (p<0.01, p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001). Postoperatif FLACC skorları ve duyusal blok takibinde anlamlı fark saptanmadı (p >0.05).

Tartışma / Sonuç:

Pediatrik hastalarda, kostoklavikuler brakial pleksus bloğunda lateral yaklaşımın medial yaklaşıma göre postoperatif ağrı, komplikasyonlar, hasta ve cerrah memnuniyetleri açısından önemli bir avantaj oluşturmadığı halde görüntüleme ve uygulama süresinin kısalığı, iğne manevra sayısının azlığı ve uygulamanın kolaylığı açısından üst ektremite cerrahilerinde iyi bir seçenek olduğunu düşünmekteyiz.