Detection of Heubner Recurrent Artery in Digital Subtraction Angiography


Creative Commons License

Öztürk S., Dölen D., Dolaş İ., Ünal T. C., Gülsever C. İ., Barburoğlu M., ...More

Nörovasküler sempozyum, Zonguldak, Turkey, 8 - 10 September 2023, pp.21

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Dijital Substraksiyon Anjiyografisinde Heubner Rekürrent Arterinin Taranması

Duygu DÖLEN1 , Tuğrul Cem ÜNAL1 , İlyas DOLAŞ1 , Sefa ÖZTÜRK1 , Cafer İkbal GÜLSEVER1 , Mehmet BARBUROĞLU2 , Mücahit KARABULUT2 , Pulat Akın SABANCI1 , Aydın AYDOSELI1 , Yavuz ARAS1 , Altay SENCER1

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroradyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Giriş: İntrakranial anevrizmaların en sık yerleşim gösterdiği yer anterior kommünikan arterdir (AKomA). Anterior serebral arterler arasında bağlantıyı sağlayan bu anatomik yapının ve bu yapıyla yakın ilişkisi olan Heubner’in Rekürrent arterinin anatomisinin ve varyasyonlarının bilinmesi bu nedenle çok önemlidir.

Yöntem: Kliniğimizde 2023 yılı içerisinde anevrizma, karotis stenozları, arteriyovenöz malformasyonlar, galen veni anevrizmal malformasyonu tanısında veya tedavisinde yapılan 70 adet Dijital substraksiyon anjiyografisi (DSA) 2 adet nöroradyoloji uzmanı ve 1 adet beyin cerrahı tarafından retrospektif bir şekilde tarandı. 2-70 yaş arasında uygun şekilde randomize edilen 24 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalarda Heubner rekürrent arterinin sayısı, köken aldığı anterior serebral arter segmenti incelendi.

Bulgular: 70 hastanın DSA’sı incelendi. 24 hastada sadece tek bir tarafta veya bilateral heubner rekürrent arteri görüldü ve çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 14’ü (%58) kadın, 10’u (%42) erkekti. 24 hastada toplamda 28 tane heubner rekürrent arteri görülebildi. Sadece 4 hastada heubner rekürrent arteri bilateral olarak görülebildi. Görülen Heubner rekürrent arterlerinin 15 tanesi(%53) A2 segmentinden, 10 tanesi(%35) A1/A2 bileşkesinden, 3 tanesi(%10) ise A1 den kaynaklanmaktaydı.

Sonuç: Çalışmamızda Heubner’in rekürrent arterinin çeşitli çıkış yerleri ve buralardan çıkış yüzdeleri sunulmuştur. Heubner’in rekürrent arter anatomisinin ve varyasyonlarının bilinmesinin, başta anterior kommünikan arter anevrizması olmak üzere bu bölgeyi ilgilendiren çeşitli patolojilere yönelik operasyonlarda, cerraha daha rahat ve güvenli operasyon yapmayı sağlar. Postoperatif olası morbidite ve mortaliteyi azaltacağı yönündedir.