Restriktif ekstraoküler miyopatili bir olgunun sekel tedavisi; meydan okuma, komplikasyonlar ve şans…


Soylu C., Özbilen K. T.

55. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2021, pp.468

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.468
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Ağır restriktif şaşılık, komplet ptozis ve ağır oftalmopleji nedeniyle iyi gören gözünde 3 rektus ve üst oblik (ÜO) cerrahisi, amniyon membran transplantasyonu (AMT) ve frontal askılama uyguladığımız olgumuzdaki deneyimimizi sunmak YÖNTEM:Olgu sunumu BULGULAR:54 yaş kadın hasta, 15 yıldır kliniğimizde inflamatuar orbital psödotümöre bağlı resriktif ekstraoküler miyopati (REM) tanısıyla takip edilmekteydi. Gözlerini açamama ve çene yukarı baş pozisyonu (BP) nedeniyle yardımsız yaşayamamasından dolayı tedavisi planlandı. Sol gözde korneal opasite ve ambliyopi vardı ve fikse edemiyordu. Hastanın bilateral komplet ptozisi, her iki gözde aşağı bakış dışında tüm yönlere kısıtlı ağır restriksiyonu vardı ve gözler orta hatta gelememekteydi. 30° hipotrop olan sağ gözü ile fikse ediyordu, solda ise geniş hipertropya ve ekzotropyası vardı. Öncelikle sağ gözde alt rektus (AR) ve ÜO tenotomi plandı ancak peroperatif forse düksiyon testinde sağ göz ÜO, iç, alt ve dış rektuslar kontrakte bulundu. AR ve ÜO tenotomi ile restriksiyon rahatlamadığı için iç ve dış rektuslara ön silier arterler (ÖSA) korunarak geriletme yapmaya karar verildi, ancak adaleler zorlukla kroşeye alınabildiler ve maalesef koptukları için ÖSA korunamadılar. Göz orta hatta geldiğinde ise alt yarıda konjunktiva yetersizliği nedeniyle sklera açıkta kaldı ve AMT ile yüzey rekonstrüksiyonu (resim 1) ve ardından optik aks açılacak kadar konservatif bilateral frontal askılama yapıldı. Postoperatif dönemde sorun olmadı, BP düzeldi, yeterli kapak açıklığı sağlandı, sağ gözü orta hatta gelebildi ve olgu yardımsız hareket edebiliyordu. (resim 2 ve 3) TARTIŞMA VE SONUÇ:REM’de kontrakte-fibrotik rektus adalelerini kroşeye almak ve geriletmek mümkün olmayabilir ve kolaylıkla kopabilir. Böyle olgularda >2 rektusa müdahale gerekebileceği ve kontrakte adalelerde ÖSA koruyucu cerrahinin yapılamayabileceği akılda tutulmalıdır. Bu olguda korktuğumuz olmadı, 7 ÖSA etkilenmesine rağmen ön segment iskemisi gelişmedi ve iyi bir sonuç elde edildi.