Nadir Bir Antite Ghosal Hematodiafizyel Displazi Tanılı Olgu


Hacer Demirbilek Ö., Aslanger A. D., Güleç Ç., Şahin Ş., Ağırbaşlı D., Kalaycı Yiğin A., ...More

Ulusal HematoOnkoGenetik Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2023, pp.108

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gazimagusa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.108
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Ghosal hematodiafizyel displazi (GHDD), steroide duyarlı anemi ve uzun kemiklerde diyafizyel tutulumun belirgin olduğu artmış kemik dansitesi ile karakterize otozomal resesif kalıtılan nadir bir sendromdur. Literatürde ilk kez Ghosal ve arkadaşları tarafından 1988 yılında belirgin anemi ve radyografik olarak uzun kemik kalınlaşması ile metafiz ve diyafiz displazisi olan beş çocukta tanımlanmıştır. Araşidonik asit kaskadındaki Tromboksan A2 yapımından sorumlu TBXAS1 genindeki biallelik varyantlar ile ilişkilendirilmiştir. Şimdiye kadar bildirilen olguların çoğu Hindistan ve Orta Doğu’dan olup, bu durum ortak gen havuzu ile açıklanabilir. Bildirimizde GHDD tanısı alan olgumuzun klinik ve moleküler bulgularının nadir bir kemik iliği yetersizliğine dikkat çekmek için sunulması amaçlanmıştır. Olgu: Sekiz yaş kız olgu Myelodisplastik Sendrom (MDS) ön tanısı ile tarafımıza yönlendirildi. Pansitopeni nedeniyle yapılan kemik iliği aspirasyonunda kuru kemik iliği (dry tap) ve daha sonrasında kemik iliği aspirasyon patolojisinde normoselüler, hiperfibrotik kemik iliği, megakaryositer seride displazi, eritroid seride diskaryotik değişiklikler, dishematopoez bulguları ile hiperfibrotik kemik iliği saptanmış olduğu öğrenildi. Hemoglobin elektroforezi, DEB testi, EKO ve batın USG tetkikleri normal olan olgunun enfeksiyon dönemlerinde eritrosit transfüzyon ihtiyacı öyküsü mevcuttu. Olgumuzun incelenen iskelet grafilerinde yaygın hafif skleroz ve hafif diafizyel genişleme olduğu görüldü. Bu açıdan değerlendirilen olguya yapılan klinik ekzom analizinde TBXAS1 geninde (NM_001061.7) daha önce tanımlanmamış c.1435T>C/(p.(Cys479Arg) varyantı homozigot formda saptandı. Klinik bulguları TBXAS1 geni ilişkili GHDD ile uyumlu bulunan olgumuzdaki varyantın doğrulanması ve ailesindeki segregasyonu Sanger dizi analizi ile yapıldı. Bu incelemede varyant olgumuzda homozigot, anne, baba ile sağlıklı kardeşinde heterozigot olarak saptandı. Sonuç: GHDD olguları, hafif miyelofitizik anemiden, eritrosit transfüzyonu gerektiren şiddetli pansitopeniye kadar değişen bozulmuş hematopoez ile başvururlar. Bildirilen olguların çoğunun Hindistan ve Orta Doğu’dan olması nedeniyle coğrafyamızda defektif hematopoez olan ve MDS düşünülen olgularda ayrıcı tanıda düşünülmesi gerekir. Uzun kemik kalınlaşması ile metafiz ve diyafiz displazisi açısından bu olgularda grafilerin değerlendirilmesi kıymetlidir. Olgumuzun klinik bulguları ve TBXAS1’de gösterilen novel varyantın hastalığın kalıtım kalıbı ile uyumlu formda olması GHDD genotip bilgisine katkı sağladığını düşündürdü.