Mini Beslenme Değerlendirmesi Kısa Formu (Mna-Sf), Malnütrisyon Evrensel Tarama Aracinin (Must) Geriatrik Hastalarda Kullanımının Karşılaştırılması


Creative Commons License

Can Ceylan Ö., Bozkurt M. E., Erdoğan T., Kılıç C., Özalp H., Karan M. A., ...More

13. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi 2023, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2023, pp.82-84

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.82-84
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Yaşlı bireylerde beslenme ile ilgili problemler çok yaygındır. Düşmeler, sarkopeni ve kırılganlık; enfeksiyonlar, malnütrisyon, hastaneye yatışlar ve ölüm gibi ciddi klinik sonuçları olan önemli geriatrik sendromlardır. Malnütrisyon, aynı zamanda düşme, kırılganlık ve sarkopeni için bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Amacımız yaşlı bireylerde malnütrisyon taramasında MNA-SF ve MUST'ın düşme, kırılganlık, probable sarkopeni ile ilişkisini araştırmak ve iki testin arasındaki uyumu değerlendirmektir.

Yöntem: Kasım 2012-Ağustos 2022 tarihleri arasında bir üniversite geriatri polikliniğine başvuran ≥58 yaş 2013 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. MNA-SF ve MUST verileri olan 852 hasta çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların yaş, cinsiyet, boy, kilo, düşme, kırılganlık, probable sarkopeni değerlendirmeleri hasta dosyalarından retrospektif olarak elde edilmiştir. Kırılganlık, FRAIL 5 maddelik ölçeği ile tarandı. Malnütrisyon taramasında, Mini Nutrisyonel Test kısa form (MNA-SF) ve Malnütrisyon Evrensel Tarama Aracı (MUST) kullanıldı. MNA-SF skorunun ≤11 ve MUST skoru ≥1 olması yetersiz beslenme olarak tanımlandı. FRAIL skorunun≥3 olan hastalar FRAIL olarak değerlendirildi. El kavrama kuvveti el dinamometresi ile ölçüldü ve düşük saptanması probable sarkopeni olarak tanımlandı. Düşük el kavrama kuvveti Türk toplumuna özgü cut-off’a göre (35 kg /20 kg erkek ve kadın sırası ile) tanımlandı.

Bulgular: 852 yaşlı yetişkinin (288 erkek/564 kadın) ortalama yaşı 74±6.71, VKİ 29.4 kg/m2(13.3-62) idi. Hastaların %22.2'sinde MNA-SF’e göre %29.5‘inde MUST’a göre yetersiz beslenme saptandı. Univariate analizlerde, her iki tarama testi yaş, probable sarkopeni, düşme, kırılganlık ile istatiksel anlamlı ilişkiliydi. MNA-SF ve MUST tarama araçları istatiksel anlamlı yüksek düzeyde ilişkiliydi(r:-0.749, p<0.001). Multivariate analizlerde yaş ve cinsiyete göre düzeltmelerden sonra, MNA-SF probable sarkopeni, düşme, kırılganlık ile istatiksel olarak ilişkili iken; MUST ise düşme, kırılganlık ile ilişkili saptandı.

Sonuç: Bu çalışma MNA-SF ‘in MUST tarama aracına göre yaşlı bireylerde malnütrisyon ile çift yönlü ilişkisi olan probable sarkopeni ile daha ilişkili olduğunu saptamıştır. MUST daha az soru ile hızlı taramanın klinik uygulamada uygulanabilirliğini artırsa da, probable sarkopeni ile MNA-SF ‘in ilişkisi daha üstündür.