Aponevrotik Pitozisli Hastalarda Standart Levator İlerletme Cerrahisi ve Küçük Kesiden Levator İlerletme Cerrahisinin Sonuçlarının Karşılaştırılması.


Creative Commons License

ÇUKUROVA S. N., ÖZTÜRKER C., Özbilen K. T.

TOD 55. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Levator ilerletme, aponevrotik pitoz tedavisinde etkili bir cerrahi teknik olarak kabul edilir ve tüm üst kapak kıvrımı boyunca yapılan kesiden uygulanır. Küçük kesi cerrahisinin amacı doku tahribatının azaltılması, ameliyat süresinin kısalması, hızlı iyileşme ve azalmış skar oluşumudur. Çalışmamızda küçük kesiden levator ilerletme cerrahisi ile standart levator cerrahisinin sonuçları kıyaslandı.

YÖNTEM:2018-2020 yıllarında aponevrotik pitoz tanısıyla kliniğimizde küçük insizyondan (10-12 mm) levator ilerletme veya standart levator reinsersiyonu cerrahisi geçirmiş olan hastaların dosyaları ve fotoğrafları taranarak ameliyat sonuçları ve hasta bilgileri retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR:Küçük kesiden opere edilen birinci grupta 31 hastanın 46 gözü; standart levator cerrahisi yapılan ikinci grupta 28 hastanın 36 gözü olmak üzere toplam 82 göz incelendi. Her iki grubun yaş, cinsiyet, sistemik ve oftalmolojik patolojileri, levator fonksiyonu, preoperatif kapak- refle mesafesi (KRM), postoperatif KRM, gözler arasında simetri, ameliyat öncesi ve sonrası KRM değişimi, takip süresi, perop ve postoperatif komplikasyonları (yetersiz / aşırı düzeltme, kontür bozukluğu, lagoftalmus) kaydedildi. Her iki grup arasında ameliyat başarısı (sırayla %80 ve %81, p=0,131) açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Levator fonksiyonu ve preoperatif KRM değeri ile cerrahi başarı arasında ilişki incelendiğinde sadece preoperatif KRM ile başarılı cerrahi sonuç arasında pozitif bir korelasyon görüldü (p=0,01).

TARTIŞMA VE SONUÇ:Küçük kesiden levator ilerletme cerrahisi, cilt insizyonunun daha kısa olması ve orbital septumun bütünlüğünün korunması nedeniyle daha az invazif bir prosedürdür, ancak uygulanabilmesi için kapak anatomisinin iyi bilinmesini ve kapak cerrahisi konusunda tecrübe sahibi olmayı gerektirir. Küçük kesiden levator cerrahisi, aponevrotik pitoz hastalarında levator ilerletme amacıyla güvenilir ve etkili bir cerrahi teknik olarak uygulanabilir.