MKDPK Tanılı Hastalarda Lu-177-PSMA ve 2. Jenerasyon Antiandrojen Kombine Tedavisinin Sağkalım Üzerine Etkisi


Kıran M. Y., Has Şimşek D., Civan C., Başaran M., Şanlı Y.

34. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2022, pp.16

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmada metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri (MKDPK) tanısıyla lutesyum-177 (Lu-177)-PSMA tedavisi alan hastalar ile Lu-177- PSMA tedavisi ile kombine 2. kuşak antiandojen tedavisi alanlar arasındaki genel sağkalım etkisi araştırılmıştır.

Yöntem:  MKDPK tanısı ile Lu-177-PSMA tedavisi verilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya en az 4 kür Lu-177-PSMA tedavisi alan; Lu-177-PSMA tedavisi ile birlikte enzalutamid (grup 1) veya abirateron (grup 2) tedavisi alan hastalar ile yalnız Lu-177-PSMA tedavisi alan (grup 3) hastalar dahil edildi. Hastaların geçmiş tedavileri, psa değerleri ve sağkalım verileri dökümante edildi. PCWG3 kriterlerine göre bazal PSA değerinde %50’den fazla azalma, yanıtlı hastalık (PR); %25 ve üzerinde artış progrese hastalık (PD); diğer grup ise stabil hastalık (SD) olarak kabul edildi. Genel sağkalım Kaplan-Meier analizi ile Statistical Package for the Social Sciences 24.0 programı kullanılarak hesaplandı, gruplar arasında fark log rank analizi ile değerlendirildi.

Bulgular:  Çalışmaya Lu-177-PSMA tedavisi alan (medyan kür 4; 4-8), ortalama yaşı 66±8,7 olan toplam 47 hasta dahil edildi. Tedavi öncesi medyan PSA değeri 27 ng/mL idi (1-1514 ng/mL). Dört kür tedavi sonrası PR, SD, PD izlenen hasta sayısı grup 1’de sırasıyla 14 (%54), 4 (%15), 8 (%31); grup 2’de sırasıyla 2 (%22), 2 (%22), 5 (%56); grup 3’te sırasıyla 7 (%58), 1 (%8) ve 4 (%33) idi. Takipte 19 hastada (%40) MKPDK’ye bağlı ölüm görüldü. Lu-177-PSMA tedavisi sonrası genel medyan sağkalım 25 aydı [%95 güven aralığı (GA): 16-34 ay]. Grup 1’de (n=26) medyan sağkalım 26 ay (%95 GA: 17-35 ay) iken grup 2 (n=9) ve grup 3’te (n=12) 18 ay (%95 GA: 7-29 ay; 8-28 ay) idi. Grup 1’de genel sağkalım daha uzun olmakla birlikte log rank testine göre anlamlı farklılık izlenmedi (p=0,275). Kastrasyon direnci gelişiminden itibaren genel medyan sağkalım ise 59 ay olarak hesaplandı (medyan %95 GA ulaşılamadı). Gruplara ayrıldığında, grup 2 (%95 GA: 36- 52 ay) ve grup 3’te (%95 GA: 12-76 ay) medyan sağkalım 44 ay iken bu gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,173). Grup 1’de medyan sağkalıma ulaşılamadı.

Sonuç: Sınırlı sayıda olgunun bulunduğu çalışmamızın sonucuna göre her üç grup arasında anlamlı sağkalım avantajı bulunmamasına rağmen  LuPSMA tedavisi ile kombine enzalutamid uygulanan grupta genel sağkalım daha uzun olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lu-177-PSMA, enzalutamid, abirateron, genel sağkalım