Tek Taraflı Komplet Dudak Damak Yarıklı Bir Vakanın Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu


Altundal G., Uzunçıbuk H., Marşan G., Gültekin B. A.

8.Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 20 November 2022, pp.5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

TEK TARAFLI KOMPLET DUDAK DAMAK YARIKLI BİR VAKANIN MULTİDİSİPLİNER TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

Gizem ALTUNDAL1, Hande UZUNÇIBUK2, Gülnaz MARŞAN3 ,Bahattin Alper GÜLTEKİN4

1 İstanbul Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD
2 Trakya Üniversitesi, Diş Fakültesi, Ortodonti AD
 

3 İstanbul Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD

4 İstanbul Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi, İmplantoloji AD


ÖZET

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı sağ tek taraflı opere komplet dudak damak yarıklı bireyin multidisipliner tedavisini sunmaktır.

Yöntem:16 yıl 3 aylık kız hasta ön dişlerindeki çapraşıklık ve estetik olmayan gülümseme şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Yapılan klinik ve radyografik incelemelerde bimaksiller retrognati ile iskeletsel sınıf II yüz paternine (SNA:74°,SNB:69°,ANB:5°,Wits: 3 mm) sahip hasta dik yönde dengeli gelişim(SN-GoMe: 36°, Jarabak: %65) göstermektedir. Sağ tek taraflı  opere edilmiş tam dudak damak yarığı, sağ tarafta tam ünite Angle sınıf II molar ve kanin ilişki, sol tarafta tam ünite Angle sınıf II molar ve sınıf I kanin ilişki, bilateral posterior çapraz kapanış, 12 nolu dişin konjenital eksikliği, üst diş kavsinde maksimum yer darlığı gözlenmektedir. Üst kesici eksen eğimleri azalmıştır ve retrüzivdir ( U1-NA: 12°/1mm). Alt ve üst dental orta hatlar çakışmamaktadır ve üst orta hat 2 mm sağa sapmıştır. Üst dudakta skar dokusuna bağlı tek taraflı kısalık, alar tabanda genişleme, kolumellar projeksiyon kaybı, burun ucunda deviasyon ve konveks yumuşak doku profili mevcuttur. Tedavi planı; alveolar greft operasyonu öncesi ortodontik tedavi sürecinde  Banded tipi (Hyrax) ekspansiyon aygıtıyla yavaş üst çene genişlemesi ile çapraz kapanışın çözülmesi, daralmış ve asimetrik haldeki ark formunun düzeltilmesi, yarık hattına komşu dişlerin kemik desteği korunarak diziye dahil edilmeleri ve 12 nolu eksik diş bölgesinin restorasyonu ve cerrahi ulaşımı kolaylaştırmak  için yer açılması, alveolar greft operasyonu ile maksiller arkın stabil edilmesi ve yeterli kemik yoğunluğunun elde edilmesinin ardından bölgenin implant ve protetik tedavi ile restore edilmesini içermektedir.

Bulgular: Alveolar greft operasyonundan altı ay sonra yeterli kemik yoğunluğu olmadığının tespit edilmesi nedeniyle mandibular ramustan otojen kemik grefti alınıp defektli bölgeye yerleştirilerek bölgenin güçlendirilmesi sağlanmış olup bu işlemden dört ay sonra implant yerleştirilmiştir. Osteoentegrasyon tamamlandıktan üç ay sonra kuronlanmıştır. Tedavi sonunda maksiller darlık çözülmüş olup düzgün bir ark formu ve dişsel sınıf I molar ve kanin ilişki elde edilmiştir. 12 nolu diş bölgesinin restorasyonu tamamlanmıştır ve hastanın gülümsemesi iyileştirilmiştir.

Sonuç: Dudak damak yarıkları tedavisinde iyi bir tanı ve tedavi planı ile birlikte multidisipliner tedavi yaklaşımı fonksiyon, okluzyon ve estetiğin iyileştirilmesini sağlamaktadır.

 Anahtar Sözcükler: Dudak damak yarığı, Alveolar greftleme, Maksiller ekspansiyon