[Evaluation of hearing performance in cochlear implant patients].


Yücel E. A., Erdil A., Keleş N., Solmaz M. A., Değer K.

Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.9, pp.342-5, 2002 (Scopus) identifier identifier