Sırt Ağrısı ile Başvuran Adölesan Bir Hastada Saptanan Pott Hastalığı


Creative Commons License

Kaba Ö. , Yavuz R. , Huseynlı P. , Demirbuğa A., Bayramoğlu Z. , Akgül T. , ...More

64. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 20 December 2020, pp.142

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.142

Abstract

Giriş: Spinal kemik tüberkülozu olarak da bilinen Pott hastalığı, endemik ülkelerde erişkin yaş gruplarında sık bildirilse de çocuk yaş grubu için sık görülen bir durum değildir. Burada başvuru değerlendirmesi ile skrofuloderma ön tanısı alan ve izleminde Pott apsesi de saptanan adölesan bir olgu sunulmaktadır. Olgu: On dört yaşında kız hasta, 5 ay önce sağ meme altında başlayan akıntılı yara ve sırt ağrsı şikayetiyle dermatoloji kliniğine başvurmuş. Bilinen psöriazis tanılı hasta, uygulanan çeşitli tedavilere rağmen devam eden yakınmaları nedeniyle tarafımıza yönlendirilmiş. Sistem muayenelerinde patoloji olmayan hastada birkaç adet psöriyatik lezyon ile sağ ve sol aksiller bölgede sırasıyla 2x2 cm ve 1x1,5 cm lenfadenopati saptandı. Sağ meme altında 5x3 cm boyutlu inflame görünümde akıntılı endüre lezyon izlendi(Şekil 1). Babasında geçirilmiştüberküloz hastalığı olduğu öğrenildi. Laboratuvar tetkikleri mikrositer anemi ile uyumlu olan hastada akut faz reaktanları negatif sonuçlandı. Meme altındaki lezyondan alınan biyopsi örneği yoğun granülamatöz nekrotik enflamasyon olarak raporlandı. Skrofuloderma ön tanısı ile alınan örneğe ait kültür sonuçları beklenirken tüberküloza yönelik tetkikler planlandı. Bacillus Calmette-Guérin skarı izlenmeyen hastanın tüberkülin deri testi 17 mm sonuçlandı. Aile taramasında aktif tüberküloz hastalığı saptanmadı. Toraks tomografisinde patolojik lenf nodu veya parankim dokusu olmayan hastanın T10-11 vertebra korpusları sağ yarımı ve 11. kostovertebral bileşkeyi infiltre ederek T11 vertebra korpusunda fraktüre sebep olup spinal kanalı daraltan, 48x40 mm ölçülen kitle lezyonu izlendi(Şekil 2). Ayrıca sağ 5. kosta anteriorunda kostayı infiltre ederek cilde açılan 32x26 cm boyutlu lezyon da görüldü. Yara yerinden alınan örneğin kültür sonuçunda M. tuberculosis üremesi olduğu saptandı. Nöroşirurji ile de konsulte edilen hastanın spinal bölgedeki lezyonu Pott apsesi ile uyumlu bulundu. Kemik tüberkülozu tanısı alan hastaya dörtlü antitüberküloz tedavi başlandı. Sonuç: Nadir görüldüğü bu yaş grubunda tanıda gecikmenin de etkisiyle paraplejiye varabilecek yıkıcı sonuçlar meydana gelebilir. Sırt ağrısı gibi spesifik olmayan bir semptomla başvuran hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka akla gelmelidir.