COMPARISON OF INTRATHECAL PLAIN AND HYPERBARIC BUPIVACAINE WITH MORPHINE FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA FOLLOWING CESAREAN SECTION


Creative Commons License

CEMALLER E., ORHAN SUNGUR M., ŞALVIZ E. A., ALTUN D., ALTIPARMAK O., ÖZKAN SEYHAN T.

34. ESRA KONGRESİ 2015, Ljubljana, Slovenia, 2 - 05 September 2015, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ljubljana
  • Country: Slovenia
  • Page Numbers: pp.76
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Aims: In this observational study, we primarily aimed to compare the effects of intrathecal plain and hyperbaric bupivacaine with morphine on the postoperative analgesic consumption.

Method: After approval of Ethics Committee and written consent, 40 parturients undergoing elective cesarean section were enrolled to study. They received intrathecal either plain (PB) or hyperbaric (HB) bupivacaine 12.5 mg (2.5 ml) with morphine 150 μg (0.75 ml) for spinal anesthesia. Postoperative rescue analgesia was provided with tramadol patient controlled analgesia (PCA). 24 h tramadol consumption, block characteristics, time to first analgesic requirement postoperatively, hemodynamic data, intraoperative need for analgesia, side effects (nausea, vomiting, shivering and pruritus), and patients’ satisfaction were compared.

Results: 24 hour tramadol consumption was significantly lower in PB compared Vto HB (72.8±22.2mg vs 127±43.2; p<0.001). There was no significant differenceVin the onset, cephalad spread, regression of sensory and motor block. Time toVfirst analgesic requirement was significantly longer in PB compared to HBV(456.6±209 min vs 265 ±138.2 ; p=0.002) Intraoperative hypotension was moreVfrequent with HB than PB (65% vs 20%; p=0.01). Intraoperative need forVanalgesia, perioperative side effects and patients’ satisfaction were similar.

Conclusion: Plain bupivacaine with morphine significantly reduced 24 hoursVanalgesic consumption with prolonged time to first analgesic requirement. ThisVadvantageous property may advocate the use of plain bupivacaine combinedVwith morphine for spinal anesthesia in cesarean section.

Amaç: Bu gözlemsel çalışmada, primer amacımız intratekal izobarik ve hiperbarik bupivakain ile morfin birlikteliğinin postoperatif analjezik tu¨ketimi u¨zerine etkilerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Etik komite onayı ve yazılı onam sonrası, elektif sezeryan planlanan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara 12.5 mg (2.5 ml) izobarik (İB) veya hiperbarik bupivakain (HB), 150 μg (0.75 ml) morfin ile birlikte spinal anestezi amacıyla uygulandı. Postoperatif analjezi, tramadol ile hazırlanan hasta kontrollu¨ analjezi (HKA) ile sağlandı. Postoperatif dönemde hastaların 24 saatlik tramadol tu¨ketimleri, blok özellikleri, ilk analjezik ihtiyaç su¨releri, hemodinamik verileri, intraoperatif analjezik ihtiyaçları, yan etkileri (bulantı, kusma, titreme, kaşıntı) ve memnuniyetleri karşılaştırıldı.

Bulgular: İB grubunda 24 saatlik tramadol tu¨ketimi HB grubuna göre belirgin du¨şu¨k bulundu (72.8±22.2mg, 127±43.2; p<0.001). Blok başlama su¨releri, sefale yayılım, duyusal ve motor blok sonlanma su¨releri açısından iki grup arasında fark bulunmadı. İlk analjezik ihtiyaç su¨resi, İB grubunda HB grubuna göre belirgin şekilde daha uzundu (456.6±209 dk, 265 ±138.2 dk; p=0.002). İntraoperatif hipotansiyon ile, HB grubunda İB grubuna göre daha sık karşılaşıldı (65% vs 20%; p=0.01). İntraoperatif analjezik ihtiyacı, perioperatif yan etkiler ve hasta memnuniyetleri benzer bulundu.

Sonuç: İzobarik bupivakain ve morfinin birlikte kullanımı, 24 saatlik analjezik tu¨ketimini belirgin şekilde du¨şu¨ru¨rken ilk analjezik kullanım su¨resini de uzatmıştır. İzobarik bupivakain ile morfin kombinasyonunun sezeryan olgularında spinal anestezi için kullanımı bu avantajları sebebiyle önerilmektedir.