“Doğal Sese Ulaşabilmek; Linklater Metodunun Eğitim Perspektifinden Analizi” “Achieving The Natural Voice – The Analysis Of The Lınklater Method From A Traıning Perspective–”, Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü İdil Sanat ve Dil Dergisi, Temmuz 2015, Cilt: 4, Sayı: 17, Volume: 4, Issue: 17, ISSN: 2146-9903 E ISSN: 2147-3056


Yılmaz Davutoğlu A.

Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.4, no.17, pp.147-167, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET

20.yüzyılda "doğal ses" ve "sesin yeniden keşfi" kavramlarından hareket eden ses eğitimlerinin en yaygın kullanılanlarından biri Linklater Metodu'dur. Öncelikli hedef kitlesi oyuncular olan bu metot "bedenin, sesin ve zihnin yeniden inşası" için tasarımlanmış egzersizleriyle, doğuştan sahip olunan ses kapasitesinin değerlendirilmesini hedefler. Çok sayıda bilim dalından ve Doğu öğretilerinden beslenen multidisipliner nitelikli Linklater Metodu’nun sofistike veya metaforik ifadelerle, bilimsel terminolojiyle ve oyunculuk jargonuna özgü analojilerle desteklenmiş dili, metodu yanlış veya yüzeysel göndermelere açık bırakır. Bu çalışmanın amacı, "doğal ses" başta olmak üzere, metodun temel kavram ve önermelerini “eğitimci perspektifi” ile açıklığa kavuşturmak, temel uygulamaların bugünün bilimsel verileriyle ilişkilisini analiz etmek ve bu yolla, dayandıkları düşünsel altyapıyı ve fiziksel/teknik hedefi incelemektir. Bu doğrultuda, Linklater’ın önermelerini etkileyen 20. yüzyıl ses eğitiminin eğilimlerine ve bilimsel kaynaklarına ilişkin genel bir çerçeve çizilmiş, sesi oluşturan nöro-anatomik süreç sadeleştirilerek özetlenmiş; metodun ilke ve amaçlarının somut olarak görülebildiği egzersizler seçilerek, ses üretiminin dört temel basamağına uygun başlıklar altında gruplandırılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde, ülkemizdeki geleneksel uygulamalarla kıyaslandığında “alternatif/deneysel” olarak nitelendirilebilen metodun, çağdaş ses eğitiminin ana akım metotlardan biri olduğu ve ses eğitiminin yanı sıra oyuncunun yaratıcılığını ve özgünlüğünü geliştirmeyi de hedefleyen çok-amaçlı bir sistemle kurgulandığı önermeleri sunulmuştur.