Trı̇glı̇serı̇d-Glukoz (Tyg) İndeksı̇ İle Adrenal Kütleler Arasındakı̇ Çı̇ft Yönlü İlı̇şkı̇


Creative Commons License

Doğan E. E., Rasulova N., Chasan O., Hacişahinoğulları H., Yenidünya Yalın G., Soyluk Selçukbiricik Ö., ...More

Endokurs 6 Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu , Adana, Turkey, 14 - 16 October 2022, pp.57

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Insülin direnci (IR) insülin benzeri büyüme faktörünün (IGF-I) aktivitesini destekleyerek tümör gelişimini uyarabilir. Adrenal kor- tekste eksprese edilen IGF-1 ve M6P/IGF-2 reseptörlerinin uyarılması steroidogenezi artırarak adrenokortikal hücre proliferasyonuna yol açabilir. Spesifik olarak, yüksek IGF-2 seviyeleri ve IGF-1R aşırı ekspresyonu, adrenokortikal kütle gelişimi ile ilişkili bulunmuştur. Çalışmamızda trigliserid (TG) ve açlık kan şekeri ile hesaplanan Trigliserid-Glukoz (TyG) Indeksini kullanarak adrenal kütlelerle insülin direnci arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık.

Gereç-Yöntem: Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğinde adrenal kütle ne- deniyle tetkik edilen 264 hasta çalışmaya alındı. Hastaların dosya kayıtlarından elde edilen klinik ve demografik özellikleri, laboratuvar sonuçları, radyolojik bulguları ile istatistiksel analizler yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 264 hastanın 259’unun verilerine ulaşılabilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 56.9±12 olup %66’sı (n=173) kadın, %33’ü (n=86) erkekti. Hastaların 92’si (%35.5) non fonksiyonel adenom, 33’ü (%12.7) subklinik Cushing sendromu, 28’i (%10.8) Cushing sendromu, 49’u (%18.9) primer hiperaldosteronizm, 55’i (%21.2) feokromositoma, 2’si (%0.7) adrenal karsinom tanısına sahipti. Diyabeti olan ve antihiperlipidemik ilaç kullanan hastalar ile adrenal karsinomu olan toplam 117 hasta dışlandıktan sonra kalan 142 hastanın istatistiksel analizinde fonksiyonel olan ve olmayan adrenal kütleler arasında TyG indeksi açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak TyG indeksine göre insülin direnci için cut off değeri; 4.49 olarak alındığında hastaların 102’sinde (%71.8) insülin direncinin bulun- duğu saptanmıştır.

Sonuç: Adrenal kütlelerin fonksiyon göstermesinden bağımsız olarak IR’yi indükleyebileceği ve IR’nin de adrenal kütle oluşumuna sebep olabileceği bilinmekle beraber aralarındaki bu karşılıklı ilişkinin mekanizmaları ve zamanlaması hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Adrenal kütle, Insülin direnci, Trigliserid-Glukoz (TyG) Indeksi