An Examination of the Psychometric Properties of the Statistical Anxiety Scale (SAS)


Bektaş H., Ulutürk Akman S., Yeşilaltay E.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-14, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Vigil-Colet ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilmiş istatistik kaygı ölçeğinin Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda sosyal bilimler alanındaki bir lisans diploma programında istatistik dersi almış ve sınavına girmiş öğrencilerden anket yoluyla veri toplanmıştır. Bu kapsamda çalışmaya gönüllülük esasına göre 350 öğrenci katılmış ve toplanan veri kümesinden hareketle; açıklayıcı faktör analizi, korelasyon ve güvenilirlik analizleri uygulanmıştır. Uygulanan açıklayıcı faktör analizi neticesinde keşfedilen faktör yapısının ölçeğin orijinal faktör yapısıyla uyumlu olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla literatürdeki haliyle istatistik kaygısının alt faktörleri; sınav kaygısı, yardım isteme kaygısı ve yorumlama kaygısı olarak adlandırılmıştır. Söz konusu bulgularla, çalışmada toplanan veri kümesinin geçerlilik özelliğine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma kapsamında güvenilirlik analizi için içsel tutarlılığı göstermek üzere Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Bu bağlamda, her bir faktör için hesaplanan Cronbach alfa katsayısı ise güvenilirlik özelliği açısından bulgu oluşturmuştur. Dolayısıyla istatistik kaygı ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik özelliklerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.