Glisin Reseptör Antikoru Pozitif Kriptojenik Fokal Epilepsi Hastalarının Periferik Kan Hücrelerinin İmmünfenotipik Değerlendirmesi


Şanlı E., Küçükali C. İ., Baykal B., Yılmaz V., Tüzün E.

55.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2019, pp.71

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.71
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Epilepsi, beyindeki spontan, ani elektrik boşalımlarıyla oluşan nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Son yıllarda epilepsi hastalarının serum ve beyin omurilik sıvılarında, glisin reseptörüne (GlyR) karşı otoantikorlar bulunmuştur. GlyR antikorlarının potansiyel efektör B ve T hücre aracılı immün yanıtlarıyla, etiyolojisi bilinmeyen Kriptojenik Epilepsi patogenezi arasındaki ilişkinin açıklanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamıza 7 GlyR-Ab pozitif ve 15 GlyR-Ab bulundurmayan olmak üzere 22 Kriptojenik Fokal Epilepsi hastasıyla ve yaş-cinsiyet uyumlu 25 sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. Bireylerin kanlarından periferik kan mononükleer hücreleri izole edilerek akım sitometrisiyle immünfenotiplemeleri yapıldı.

Sonuç: B, T, NK ve NKT hücre yüzdeleri çalışma grupları arasında fark göstermezken,  GlyR-Ab negatif olguların naif B hücrelerinin (CD19+IgD+CD27-) sağlıklı bireylere göre arttığı belirlendi. (p=0,0233). GlyR-Ab pozitif ve negatif olguların immatür B hücrelerinde (CD19+IgD-CD27-) anlamlılığa yakın azalma gözlendi (p=0,0917 ve 0,0458). Plazma (CD19+CD38+CD138+) ve plazmablast (CD19+CD38++CD138-) hücreleri epilepsi hastalarında anlamlı olarak azalırken (p=0,0173 ve 0,0205), GlyR-Ab pozitif ve negatif gruplar ayrıca değerlendirildiğinde sadece plazma hücrelerindeki azalma anlamlı bulundu (p=0,0407).

T hücre ve alt tiplerinde CD4+ ve CD8+ T hücrelerde gruplar arasında fark bulunmazken, GlyR-Ab pozitif hastaların CD3+CD4+CD25+ T hücrelerinde (p=0.0178) ve CD3+CD4+CD25high düzenleyici T hücrelerinde (Treg) (p=0.0101) sağlıklı gönüllülere göre artış belirlendi. Dirençli GlyR-Ab pozitif olguların düzenleyici B ve T hücrelerinin de artma eğiliminde olduğu gözlendi.

Yorum: GlyR-Ab pozitif epilepsi grubunda antikor üreten efektör B hücre alt gruplarında azalma gözlenirken, bu hücreleri baskıladığı bilinen Breg ve Treg grubunun da tedaviye dirençlilikle orantılı olarak arttığı görülmüştür. Bu bulgular, düzenleyici antiinflamatuvar hücrelerin antikor aracılı epileptogenez mekanizmalarını baskılamak amacıyla arttığını ve antikor aracılı mekanizmaların epilepsi gelişiminde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, B hücresi, T hücresi, Glisin reseptörü antikoru