Dünyaca Ünlü Marka ve Şirketlerin Gazetecilik Faaliyetleri Yoluyla Kendi Medya İçeriklerini Oluşturması Deneyimi: Marka Gazeteciliği Örneği Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

ÖNGÖREN H., Yıldız G.

1. International Communication Science and Media Studies Congress, Kocaeli, Turkey, 13 - 15 May 2014, pp.320-328

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.320-328
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The Experience of Creating Own Media Content of The World-

Famous Brands and Companies Through Journalism Activities:

A Study on Brand Journalism Example

Abstract As the usage of internet became widespread, it brought different tendencies on

many planes. One of the most effected fields on media was informative and data

media. Public virtual realm was the scene of bringing new applications and

concepts for many of them according to their tendency. In time internet journalism,

citizen journalism and bloggers made their own progress. Nowadays we are

witnessing the emergence of brand journalism as a new example on this field

which means that we can get the information and knowledge from companies and

brands besides news media. It should be better to define brand journalism-which is

prominent recently-as journalism done by trademarks themselves instead of the

approach of journalism on brands. Although, the given name is “brand

journalism”, such an action which is realized by brands is “journalism” or not is

an issue to be discussed. Today, we see that some brands begin to publish their

own information portals and manage to become the most visited sites beyond their

corporate web sites. Brands websites which are designed as a life portal and have

the sections of news web sites such as economy, sports, magazine, technology,

culture-art, finance, women-child are constantly updated with the fresh news and

general information besides the information and news from their own fields. While

reporting, these brands get support from traditional media companies. Thus,

brands, aim to create a more effective communication with customers and

potential customers beyond traditional media’s capacity and initiative so that they

are able to designate the content by themselves as well as gaining a more reliable

brand reputation. Our study aims to focus on the concrete functionality of brand

journalism with the idea of journalism’s playing an active role on brands

presentation process beyond the arguments. Is this situation can be functional for

the companies which embrace the application of brand journalism? If yes, what

are the effects on brand reputation in the long run? What will be the effects of the

establishment of brand journalism on brand-customer relationships? We have an

idea that it should be questionised for its applicability. As we have mentioned

before, in this research we will try to argue the brand journalism and its

applicability with different examples. In this study, the manner of brands on

journalism, reportage or informing the public, will be discussed by means of

examining, from various resources with using literature review method about the

subject.

Keywords: Brand, brand journalism, portal, advertising, brand reputation

Dünyaca Ünlü Marka ve Şirketlerin Gazetecilik Faaliyetleri

Yoluyla Kendi Medya İçeriklerini Oluşturması Deneyimi:

Marka Gazeteciliği Örneği Üzerine Bir İnceleme

Göktürk YILDIZ, Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

Bölümü, Türkiye, gokturkyildiz@gmail.com

Habibe ÖNGÖREN, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve

Sinema Bölümü, Türkiye

ÖZET İnternetin yaygınlaşması, pek çok düzlemde değişik eğilimleri de beraberinde

getirdi. Medya içinde en çok etkilenen alanlardan biri ise haber ve bilgi medyası

oldu. Herkese açık sanal âlem, pek çoklarının bu âleme kendi yönelimleri

doğrultusunda yeni uygulama ve kavram getirmesine sahne oldu. İnternet

haberciliği, yurttaş gazeteciliği, blogculuk, zaman içerisinde kendi aşamalarını

kaydettiler. Günümüzde bu alanda yeni bir örnek olarak marka gazeteciliğinin

(brand journalism) ortaya çıkışına tanıklık ediyoruz. Yani artık haber ve bilgiyi,

haber medyası yanında, şirketlerden ve markalardan da alabiliyoruz. Son

dönemlerde öne çıkan marka gazeteciliğini, markalar üzerine yapılan bir

habercilik yaklaşımı olarak değil, bizzat ticari markaların kendi yaptıkları

habercilik olarak tanımlamak yerinde olabilir. Ancak her ne kadar adı “marka

gazeteciliği” olsa da, markaların giriştiği böylesi bir faaliyetin “gazetecilik” olup

olmadığı da üzerinde tartışılması gereken bir konudur. Günümüzde kimi

markaların, kurumsal internet sitelerinin ötesinde, kendi bilgi portallarını

kurmaya başladığını ve çok ziyaret edilen siteler arasına girmeyi başardıklarını

görüyoruz. Markaların, kendi alanlarından bilgi ve haberlerin yanında, bir yaşam

portalı olarak tasarlanan siteleri ekonomi, spor, magazin, teknoloji, kültür-sanat,

finans, kadın-çocuk gibi haber sitelerinde yer alan bölümlere sahip ve güncel

haber ve bilgilerle sürekli yenileniyor. Bu markalar habercilik yaparken

geleneksel medya kuruluşlarından da destek alma yoluna gidiyorlar. Böylelikle

markalar, müşterileri ve potansiyel müşterileri ile daha derin, geleneksel

medyanın inisiyatif ve kabiliyetine bırakılmamış bir iletişimi sağlamayı

hedeflerken, hem içeriği kendileri belirliyor hem daha güvenilir bir marka itibarı

kazanıyorlar. Çalışmamızda gazeteciliğin, markaların tanıtımı sürecinde aktif rol

oynaması fikri üzerine tartışmaların ötesine geçerek, marka gazeteciliğinin somut

işlevselliği üzerine eğilmeyi amaçlamaktayız. Marka gazeteciliği uygulamasını

benimseyen şirketler açısından bu durum işlevsel olabilir mi? Olursa uzun vadede

marka itibarı üzerine etkileri neler olabilir? Marka gazeteciliğinin tesis

edilmesinin marka-müşteri ilişkilerine etkileri neler olacaktır? Bu çalışmada,

markaların ne şekilde gazetecilik, habercililik ya da kamuoyunu bilgilendirme

faaliyetine giriştikleri, konu hakkında çeşitli kaynakların literatür tarama yöntemi

kullanılarak incelenmesi suretiyle tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Marka, marka gazeteciliği, portal, reklam, marka itibarı

315