Tilia tomentosa moench çiçeklerinin uçucu bileşenlerinin ve çeşitli in vitro biyolojik aktivitelerinin incelenmesi


Karakaş N., Okur M. E., Öztunç N., Karadağ A. E., Kültür Ş., Demirci B.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.220-229, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Tilia tomentosa Moench. (Malvaceae) bitkisinin çiçeklerinden elde edilen n-hekzan ekstresinin uçucu bileşenleri, toplam fenolik madde miktarı, in vitro antioksidan, antimikrobiyal ve hücre canlılığı aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Kurutulan bitki materyali toz edildikten sonra, n-hekzan kullanılarak maserasyon yöntemi ile ekstre hazırlanmıştır. Uçucu bileşenleri Gaz Kromatografisi/Kütle Spektroskopisi (GC/MS) ile araştırılmış, toplam fenolik madde miktarı Folin-Ciocalteu yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Antioksidan kapasitesi DPPH ve ABTS radikal süpürücü yöntemleri ile in vitro olarak test edilmiştir. Antimikrobiyal aktivitesi Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, Escherichia coli NRLL B-3008, Staphylococcus aereus ATCC 6538, Helicobacter pylori ATCC 43504 ve Mycobacterium smegmatis ATCC 25291 mikroorganizmalarına karşı mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. In vitro hücre canlılığı üzerine etkisi hücrelerin metabolik olarak aktif olma durumlarının ölçümü ile belirlenmiştir. Bulgular: T. tomentosa n-hekzan ekstresinin ABTS ve DPPH radikal süpürücü etkisi sırasıyla 1.94 ve 1.03 olarak bunmuştur. Ek olarak, ekstrenin in vitro hücre canlılığı üzerinde azalan dozlarda artan aktivitesi tespit edilerek en yüksek aktivite 1 mg/mL dozunda gözlemlenmiştir. Ekstrenin denenen suşlardan yalnızca Staphylococcus aureus mikroorganizmasına karşı 125 µg/mL dozda etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca major uçucu bileşeni %17.7 oranında kafur olarak tespit edilmiştir. Sonuç: T. tomentosa n-hekzan ekstresinin, hücre canlılığı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu ve orta düzeyde antioksidan etkinliğe sahip olduğundan dolayı hücre yenileyici olarak kullanılabileceği düşünülmektedir