Etik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Etkisi ve Bir Uygulama


Palalar Alkan D., Arıkboğa F. Ş.

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.24, no.2, pp.349-369, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to find out the relationship between ethical leadership, organizational identification and organizational citizenship behavior (OCB). For the purpose of this study, data collected from 424 employees who work at the depository banks in Istanbul which are members of the Banks Association of Turkey between the dates of December 15 2014 and March 15 2015. In this context, the perception towards bank managers ethical leaderhsip behaviors were determined, the effect of ethical leadership behavior on organizational identification was investigated and the impact of organizational identification on OCB was determined. The results demonstrated that employees who assess their manager as an ethical leader shows stronger identification with the organization and this “oneness” have a positive effect on OCB.

Bu çalışmanın amacı etik liderlik, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada, 15 Aralık 2014 ile 15 Mart 2015 tarihleri arasında Türkiye Bankalar Birliği’ne üye İstanbul ilinde faaliyet gösteren mevduat bankalarındaki 424 banka çalışanından toplanan veriler kullanılmıştır. Bu bağlamda banka yöneticilerinin etik lider davranışlarına ilişkin algıları belirlenmiş, etik lider davranışlarının örgütsel özdeşleşme üzerine etkisi araştırılmış ve örgütsel özdeşleşmenin de ÖVD üzerindeki etkisi ortaya konmuştur. Bulgular, yöneticilerini etik lider olarak değerlendiren çalışanların örgütleri ile daha güçlü özdeşleştiğini ve bu “bir” olma duygusunun ÖVD’yi olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.