Dentigerous Cysts in All Third Molars in Non-Syndromic Patients: The Second Case in the Literature


Creative Commons License

Ertürk A. F., Çakır Karabaş H., Yelken Kendirci M., Özcan İ., Soluk Tekkeşin M.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.28, no.2, pp.469-473, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dentigerous cysts constitute 24% of all odontogenic cysts seen in the jaws. It is usually asymptomatic. They may cause facial swelling or be detected incidentally. Mutiple formations can often occur in syndromes such as Cleidocranial Dysplasia or Maroteaux-Lamy. The aim of this case report is to contribute to the literature as the presence of multiple dentigerous cysts in four quadrants in a non-syndromic patient is an extremely rare condition. A 21-year-old male patient, who did not have a systemic disease in his anamnesis, applied to our faculty to have his unerupted third molars extracted. In the panoramic radiograph taken from the patient, a unilocular radiolucent lesion was observed around teeth 18, 28, 38, 48. Cone-beam computed tomography was taken from the patient. Starting from the enamel-cementum border, hypodense lesions surrounding the crown of all third molars were observed. With the preliminary diagnosis of dentigerous cyst, histopathological evaluation was requested. As a result of the biopsies taken, lesions in all regions were diagnosed as dentigerous cysts histopathologically. The lesions of the patient with rare multiple dentigerous cysts were excised together with the teeth.

Dentigeröz kistler çenelerde görülen tüm odontojenik kistlerin %24'ünü oluşturur. Genellikle asemptomatiktir. Yüzde şişmeye neden olabilir veya tesadüfen tespit edilebilirler. Mutiple oluşumlar genellikle Kleidokraniyal Displazi veya Maroteaux – Lamy gibi sendromlarda ortaya çıkabilir. Bu olgu sunumunun amacı, sendromik olmayan bir hastada dört kadranda multiple dentigeröz kistlerin varlığı son derece nadir görülen bir durum olduğundan literatüre katkıda bulunmaktır. Anamnezinde sistemik bir hastalığı olmayan 21 yaşındaki erkek hasta, sürmemiş üçüncü azı dişlerini çektirmek için fakültemize müracaat etmiştir. Hastadan alınan panoramik radyografide, 18, 28, 38, 48 numaralı dişlerin etrafında uniloküler bir radyolüsent lezyon gözlenmiştir. Hastadan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi alınmıştır. Mine-sement sınırından başlayarak tüm üçüncü molar dişlerin kronunu çevreleyen hipodens lezyonlar gözlenmiştir. Dentigeröz kist ön tanısı ile histopatolojik değerlendirme istenmiştir. Alınan biyopsiler sonucu tüm bölgelerdeki lezyonlar histopatolojik olarak dentigeröz kist tanısı konulmuştur. Nadir görülen multiple dentigeröz kistleri olan hastanın lezyonları dişlerle birlikte eksize edilmiştir.