Timik Epitelyal Tümörlerde Ga-68 DOTATATE PET/BT Görüntüleme Caner


Civan C., Özkan Z. G., Özkan B., Işık E. G., Has Şimşek D., Aydıner A., ...More

34. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESI , Antalya, Turkey, 27 March - 31 May 2022, pp.16

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Timik epitelyal tümörlerde Ga-68 DOTATATE pozitron emisyon

tomografisi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) görüntüleme ile somatostatin

reseptör (SSTR) ekspresyonu aviditesini vizüel ve semikantitatif PET

parametreleri ile değerlendirmek ve oktreotid tedavisine aday hastaları

seçme kriterlerini belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem: Nisan 2012-Ocak 2021 tarihleri arasında Ga-68 DOTATATE

görüntülemesi bulunan 27 nüks timoma tanılı hasta retrospektif olarak

incelendi. Vizuel değerlendirme ile birlikte herhangi bir lezyonda

tutulum olmaması (negatif), tüm lezyonların tutulum göstermesi

(pozitif) ve lezyonların bir kısmında tutulum izlenirken bir kısmında

tutulum olmaması (miks) olarak hastalar üç grupta incelendi. Vizuel

skor olarak Krenning skor (KS) (0: Tutulum yok, 1: Çok düşük tutulum,

2: Karaciğerle eşit tutulum, 3: Karaciğerden yüksek tutulum, 4:

Dalaktan yüksek tutulum) kullanıldı. KS 0 veya 1 olan hastalar SSTR

negatif olarak kabul edildi. Lezyon bazlı değerlendirmede lokal nüks,

intratorasik metastaz ve ekstratorasik metastaz bulunması ve lezyonların

maksimum standart tutulum değeri (SUVmaks) değerleri hesaplandı. Üç ay

içinde F-18 florodeoksiglukoz (FDG) görüntülemesi bulunan hastaların

da benzer şekilde lokal nüks, intratorasik ve ekstratorasik metastatik

lezyonların SUVmaks değerleri hesaplandı ve Ga-68 DOTATATE sonuçları

ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların (n=27, erkek n=12, %44) primer

patolojileri B1 (n=2), B2 (n=4), B3 (n=4), miks tip B1-B2-B3 (n=1) ve timik

karsinom (n=8) idi. Sekiz hastanın subtip patolojisine ulaşılamadı. Primer

tanı anından PET/BT görüntülemeye kadar geçen zaman ortanca 4 yıl idi.

KS sırasıyla 0 (n=9), 1 (n=8), 2 (n=5), 3 (n=4) ve 4 (n=1) idi. SSTR negatif

grupta (n=17) ortalama SUVmaks 1,89 (0-3,6), SSTR pozitif grupta (n=10)

ortalama SUVmaks 9,7 (5,5-15,3) idi ve iki grup arasında istatistiksel olarak

anlamlı fark mevcut idi (p<0,0001). Ga-68 DOTATATE görüntülemesinde 8

hastada (%30) tüm lezyonlar SSTR ekspresyonu göstermekte iken 2 hastada

(%7) miks tutulum mevcuttu. SSTR pozitif grupta lokal nüksü bulunan 5

hastada (%50) ortalama SUVmaks değeri 7,6 (3,2-11,6), intratorasik metastaz

(n=10, %100) ortalama SUVmaks değeri 9,3 (3,7-15,3) idi. Ekstratorasik

metastazı bulunan 4 hastada (%40) karaciğer metastazı bulunan 1 hastada

SSTR ekspresyonu izlenmezken diğer 3 hastada ortalama SUVmaks 9,4 (aralık:

7,3-11,1). Eş zamanlı Ga-68 DOTATATE ve F-18 FDG görüntülemesi bulunan

7 hastanın SSTR negatif grupta (n=4) FDG SUVmaks ortalama değeri 5,8

iken SSTR pozitif grupta (n=3) FDG SUVmaks ortalama değeri 11,2 idi. SSTR

pozitifliği bulunan 10 hastaya (%37) oktreotid tedavisi başlanmıştı, bu grup

içerisinde toplam 3 hastaya Lu-177 DOTATATE tedavi verildi.

Sonuç: Timik epitelyal tümörlerde lokal ileri veya metastatik hastalıkta

ikinci basamak tedaviler arasında nükleer tıp görüntüleme yöntemleriyle

oktreotid aviditesi tespit edildikten sonra oktreotid tedavisi önerilmektedir.

Oktreotid aviditesini göstermede günümüzde 111In-oktreotid görüntüleme

yerini Ga-68 DOTATATE’ye bırakmış olup hasta seçimi güvenilir bir şekilde yapılabilmektedir