Neoadjuvam kemoterapi öncesi biyopsi ile doğrulanmış aksiller metastazı olan hangi hasta grubunda tedavi sonrası aksiller diseksiyon göz ardı edilebilir?


Creative Commons License

Karanlık H., Özgür İ., Bademler S., Şen F., Eralp Y., Fayda M., ...More

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Tanı esnasında aksilla pozitif hastalarda neoadjuvan kemoterapi (NAK) sonrası sentinel lenf nodu

biyopsisinin (SLNB) negatif olduğu hastalarda aksiller diseksiyonun (AD) göz ardı edilip edilemeyeceği

halen tartışmalıdır. Bu çalışmada SLNB’nin bu hasta grubunda güvenle yapılabilirliliği ve özellikle fayda

görecek grubun belirlenmesi amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanı esnasında biyopsi ile doğrulanmış aksiller metastazı olan, NAK tedavisi sonrası

radyoizotop ve mavi boya ile kombine SLNB ve tamamlayıcı AD uygulanmış 2008 ile 2012 yılları

arasında İstanbul Üniversitesi Onkoloji enstitüsüne başvurmuş 185 hastanın verileri geriye dönük olarak

incelendi. Klinik özellikler ile SLNB ve AD sonrası elde edilen patolojik veriler karşılaştırıldı.

BULGULAR: Hastaların tamamı kadın olup ortalama yaşı 47 olarak saptandı. Hastaların 115’i ( % 62,2 )

premenapozal, 3’ü ( % 1,6 ) perimenapozal ve 67’si ( % 36,2 ) postmenapozal dönemdeydi. Hastaların

61’inde ( % 33 ) patolojik tam yanıt izlendi. 107 ( % 57,8 ) hastaya meme koruyucu cerrahi uygulanırken

78’ine ( % 42,2 ) mastektomi uygulandı. Sentinel lenf nodu 177 ( % 95,7 ) hastada başarı ile tespit edildi

ve doğruluk oranı % 93,2 (165/177) olarak saptandı. Doğruluk oranı estrojen reseptör (ER) pozitif

hastalarda % 93,2, HER2 pozitif hastalarda % 96,9 ve tripple negatif hastalarda % 95,2 olarak bulundu.

Yanlış negatiflik oranı tüm hastalarda % 10,7 idi. ER pozitif, HER2 pozitif ve tripple negatif hasta

gruplarında bu oran sırası ile % 15,6, % 5,5 ve % 8 olarak saptandı. Tüm gruplarda negatif prediktif değer

% 84 ve sensitivite % 89,2 olarak saptandı.

SONUÇ: Sentinel lenf nodu biyopsisi elde edilen bu sonuçlara göre teknik olarak güvenle uygulanabilir

olarak değerlendirildi, ancak lokal ileri evre meme kanserlerinde kullanımı rutin olarak kabul

görmemekte. Triple negatif ve HER2 pozitif hasta gruplarında yüksek duyarlılık ve düşük yanlış pozitiflik

oranı nedeni ile SLNB uygulaması, NAK sonrası bu hasta gruplarında tercihen uygulanabilir