COVID-19 Hastalarında Kır Genotiplemesi


Duvarcı Öğret Y., Temurhan S., Kıvanç D., Öktelik F. B., Oğuz F., Köse M., ...More

8. ULUSAL TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2022, pp.11

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) adlı yeni bir koronavirüsün ortaya çıkışı ile COVID-19 hastalığı, koronavirüslerin neden olduğu önemli ölümlere yol açan bir enfeksiyon haline gelmiştir. Koronovirüs infeksiyonları hafif solunum yolu hastalığından pnömoniyi takip eden akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ve ölüme neden olan ciddi enfeksiyonlara kadar değişen semptomları içerir. Doğal öldürücü (NK) hücreler, doğal bağışıklık sistemine aracılık eden birincil efektör hücrelerdir. Viral enfekte olmuş hücreleri liziz yoluyla doğrudan yok edebilme ve adaptif bağışıklık yanıtını modüle etmek kapasitesine sahiptirler. Yüzeylerindeki KIR reseptörleri ile fonksiyonu belirlenmektedir. İnhibisyonu (3DL1–3, 2DL1–3, 2DL5) veya aktivasyonu (3DS1, 2DS1–5) ile yapısında inhibitör domain içerse de aktivatör fonksiyonunun da olabileceğiyle ilgili makaleler bulunan 2DL4’le birlikte toplam on dört KIR resptörü tanımlanmıştır. Amacımız, SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçiren hastalarda KIR genotiplerini belirlemek, elde edilen verileri semptomları hafif ve ağır olarak geçiren hasta gruplarında karşılaştırmaktır.

MATERYAL-METOD:Çalışmaya polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testiyle SARS-CoV-2 viral RNA için pozitif olarak tanımlanan COVID-19’u doğrulanmış, 37 hasta dahil edildi. Hastalık seyri açısından hastalarımızı hafif (n:17) ve ağır şiddette (n:20) olmak üzere iki grupta kategorize edildi. Hastalardan alınan periferik kandan Qiagen Mini Blood Kit kullanılarak genomik DNA izolasyonu yapıldı ve Texas-Biogen SSP KIR Genotipleme Kiti ile amplifiye edilerek sonuçlar

değerlendirildi. Çalışmamız için önce Sağlık Bakanlığı sonrasında da İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Onamı alındı.

BULGULAR: Çalışmaya katılan 37 hastanın (K/E: 13/24, ort yaş:56,56±15,75 ) klinik olarak 17’si (K/E:7/10, ort yaş:45±14,2 ) hafif, 20’si (K/E: 6/14, ort yaş:65,17±12,56) ağır seyir göstermişti. Hastalığın seyri ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Ağır seyreden hastalarda KIR2DL3-2 (p=0,0037;OR=0,07;CI=0,01-0,44) ve KIR2DL4 (p=0,0006;OR=0,2;CI=0,001-0,52) genotipleri istatistiksel olarak anlamlı idi. İnhibitör ve aktivatör KIR genotiplerinin hastalığın seyri üzerine etkisini incelediğimizde ağır hasta grubunda inhibitör genotipler anlamlı derecede yüksekti (p=0,005;OR=0,51;CI=0,32-0,81) ancak aktivatör genotipler arasında anlamlı bir fark saptanmadı.

SONUÇ: COVID-19 infeksiyonunu ağır seyreden hastalarda NK hücre fonksiyonunu baskılayan inhibitör KIR reseptör genotiplerinden KIR2DL3-2 ve KIR2DL4 anlamlı saptandı. Şiddetli COVİD-19 hastalığı için risk faktörü olabileciğini düşünmekteyiz. Sunduğumuz veriler devam etmekte olan çalışmamızın ön verileridir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, KIR genleri, immün sistem,SARS-CoV-2