KAS ÖNÜ İMPLANT İLE YAPILAN REKONSTRÜKSYON MEME KANSERİ CERRAHİSİNDE YATIŞ SÜRELERİNİ KISALTAN ETKİN BİR YÖNTEMDİR


Müslümanoğlu M. E., Emiroğlu S., Günay M., Tükenmez M., Cabıoğlu N., Özmen V.

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.176-177

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176-177
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective:

Skin sparing techniques with implants are increasingly used in breast cancer surgery. The aim of this study is to assess clinical

outcomes of patients with pre-pectoral implants (PPI) and sub-pectoral implants (SPI).

Materials and Methods:

Between May 2017 and May 2019, patients with a diagnosis of operable breast cancer and underwent mastectomy with

either PPI or SPI were assessed. Patients’ demographics, surgical techniques, complications, and early postoperative

outcomes were analysed.

Results:

Median age of 79 patients were 46 (27-71). Pathology reported stage 0 (17%), stage I (25.5%), stage IIA (17%), and stage

IIB/IIIA (23.3%) disease. Twelve (15.6%) patients had neoadjuvant chemotherapy. A total of 88 mastectomies (9 bilateral)

over 79 patients were conducted. Surgical technique was nipple-sparing mastectomy for 72 (81.9%) (27 with TUTOPATCH®)

and skin-sparing mastectomy for 16 (18.1%) procedures. Thirty-eight (43.2%) had PPI and 50 (56.8%) had SPI. Median implant

insertion time was shorter for PPI (PPI:20 min., SPI:40 min.; p<0,001) and postoperative need for analgesia was also less for

PPI (PPI:2 days, SPI:7 days; p<0,001). Skin ischemia and implant loss were present in 11 (12.5%) and 8 (9%) patients

respectively. There was no significant difference for skin ischemia and implant loss for PPI and SPI groups whereas length of

hospital stay was shorter for PPI patients (PPI:1,65 days; SPI:2,74 days; p=0,001). Skin ischemia was the only factor that is

significantly effecting implant loss.

Conclusions:

There were no significant difference for complications between PPI and SPI patients. PPI patients had shorter implant

insertion time, shorter hospital stay, and less need for analgesia. Early result demonstrates that PPI are a reasonable choice

for patients that less likely to face skin ischemia.

Giriş-Amaç:

Meme kanseri cerrahi tedavisinde implant ile birlikte cilt koruyucu teknikler giderek artan oranlarda kullanılmaktadır.

Çalışmamızın amacı kas önü (KÖİ) ve kas altı implant (KAİ) konulan hastaların klinik sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Gereç-Yöntem:

Mayıs 2017 – Mayıs 2019 yılları arasında operabl meme kanseri tanısı ile mastektomi yapılıp KÖİ veya KAİ konulan hastalar

demografik veriler, cerrahi teknik ve komplikasyonlar açısından kıyaslandı. Komplikasyon gelişimini etkileyen faktörler analiz

edildi.

Bulgular:

Çalışmaya uygun bulunan 79 hastanın ortanca yaş 46 (27-71) olarak bulundu. Hastaların patolojik evreleri: duktal karsinoma

in situ (DKİS) %17, evre I %25.5, evre IIA %31.2, evre IIB/IIIA %23.3 olduğu saptandı. On iki (%15.6) hastaya neo-adjuvan

kemoterapi verildi. 79 hastaya 88 mastektomi (9 bilateral) yapıldı. Cerrahi olarak 72 (%81.9) meme başı/areola koruyucu (27’si

TUTOPATCH® ile), 16 (%18.1) deri koruyucu mastektomi yapılırken, 38 memeye (%43.2) KÖİ, 50 memeye ise (%56.8) KAİ

yerleştirildi. KÖİ konulanlarda ortalama implant koyma süresi daha kısa (KÖİ:20 dakika, KAİ:40 dakika; p<0,001) ve

postoperatif analjezik ihtiyacı (KÖİ:2 gün, KAİ:7 gün; p<0,001) daha azdı. Cilt iskemisi 11 hastada (%12.5), implant kaybı ise 8

hastada (%9) gözlendi. KÖİ ve KAİ’lı hastalarda cilt iskemisi ve implant kaybı açısından anlamlı fark yokken, KÖİ’lı hastaların

ortalama yatış süresi daha kısaydı (KÖİ:1,65gün; KAİ:2,74gün p=0,001). Her iki grupta da implant kaybına anlamlı derecede

etki eden faktör cilt iskemisi olarak tespit edildi.

Tartışma-Sonuç:

KÖİ konulan hastalar ile KAİ konulan hastalar arasında komplikasyonlar açısından anlamlı fark yoktu. KÖİ konulan hastaların

implant konma süreleri, yatış süreleri daha kısa ve postoperatif analjezik ihtiyaçları daha azdı. Erken sonuçlar KÖİ’ların cilt

iskemisi beklenmeyen hastalarda daha iyi bir seçenek olduğunu göstermektedir.