Evaluation of Mandibular Embedded Canine Teeth with Conical Beam Computed Tomography


Creative Commons License

Çakır Karabaş H., Özcan İ., Ertürk A. F., Güray B., Şenel Ş. N., Gürtekin B.

TDB(Türk Diş Hekimleri Birliği) 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.199

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.199
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Impacted mandibular canine cases are rarely (0-2,3%) seen and their incidence, accompanying anomalies and treatment procedure differ when compared to their maxillary counterparts. The aim of this study is to perform a detailed analysis of the impacted and transmigrated canine teeth by Cone-Beam Computed Tomography (CBCT). Materials-Methods: 2591 CBCT images, in which mandibula was in the field of view, recorded in the archives of Istanbul University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology were retrospectively analyzed. The CBCT images of impacted mandibular canine teeth were evaluated with respect to location, position, morphology, adjacent anatomic structures and associated pathologies. Results: 61 impacted mandibular canine teeth (2,3%) were detected among 2591 analyzed CBCT images. Out of those 61 teeth, transmigration was found in 32 teeth (52,4 %). Transmigrated teeth were frequently located centrally and under the adjacent teeth. Impacted canine and transmigrated teeth were seen in close adjacency or contact with anterior mandibular canal. According to Mupparapu classification, type 2 transmigration was often seen. Conclusion: The location of impacted teeth and their relation with adjacent structures are important for the planning of orthodontic and surgical treatments. CBCT imaging technique is useful for the evaluation of the possible risks that especially may arise before the surgical treatment of transmigrated teeth.

Amaç: Gömülü mandibular kanin vakaları nadiren ( % 0–2,3) görülmekte olup bunların maksilladaki gömülü kaninlere kıyasla insidansı, eşlik eden anomalileri ve tedavi prosedürü farklılık arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, gömülü ve transmigre mandibular kanin dişlerin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile ayrıntılı bir analizini yapmaktır. Gereç-Yöntem: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı arşivinde yer alan ve mandibulanın görüntüleme alanına girdiği 2591 KIBT görüntüsü retrospektif olarak taranmıştır. Gömülü mandibular kanin dişlere ait KIBT görüntüleri yer, pozisyon, morfoloji, komşu anatomik yapılar ve ilişkili patolojiler açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Taranan 2591 KIBT görüntüsünde 61 gömülü mandibular kanin (% 2,3) tespit edilmiştir. Söz konusu 61 gömülü mandibular kanin dişin 32 tanesinde (% 52,4) transmigrasyon izlenmiştir. Transmigre dişler sıklıkla santralde ve komşu dişin altında konumlanmıştır. Gömülü kaninler ve transmigre dişler anterior mandibular kanal ile yakın komşulukta veya temasta gözlenmiştir. Mupparapu sınıflandırmasına göre sıklıkla tip2 transmigrasyon izlenmiştir. Sonuç: Gömülü dişlerin konumu ve komşu yapılarla olan ilişkisi ortodontik ve cerrahi tedavilerin planlanması açısından önemlidir. Özellikle transmigre dişlerin cerrahi tedavileri öncesinde ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesi açısından KIBT görüntüleme yöntemi faydalıdır.