Oncologic and functional outcomes of open surgery in early supraglottic tumors: is it still a valid technique?


ULUSAN M., BAŞARAN B., Orhan K. S., ÇOMOĞLU S., YıLDıRMAZ K., KıYAK O.

Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.22, pp.129-35, 2012 (Scopus) identifier identifier