Türkiye’de Turizm Gelirleri ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi (1970-2016)


Dereli D. D. , Akiş E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.2, pp.467-477, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Dünya gayrisafi hasılasının önemli bir kısmını oluşturan turizm, milli gelir artışına neden olarak ülkelerin kalkınmasına hız kazandırmaktadır. Turizm sektörü, döviz kazandırıcı ve istihdam yaratıcı özellikleri ile dış ticaret açığı, enflasyon ve işsizlik gibi makroekonomik sorunların çözümünde ve iktisadi büyümenin desteklenmesinde ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de 1970-2016 dönemi için turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu doğrultuda eşbütünleşme ve nedensellik analizleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasında kısa dönemde bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Ancak değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiş ve turizm gelirlerinden iktisadi büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Turizm Gelirleri, Büyüme, Eşbütünleşme Analizi, Nedensellik Analizi