The effect of survivin gene in breast cancer risk and prognosis


Creative Commons License

Mashadiyeva R., Cacına C. , Arıkan S., Sürmen S., Demirkol Ş., Aksakal N. , ...More

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.46, no.2, pp.1-7, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.1515/tjb-2021-0051
  • Title of Journal : TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI
  • Page Numbers: pp.1-7

Abstract

Öz

Amaç

Kanser gelişiminde genetik yapıda meydana gelen değişimlerin birikiminin protoonkogenlerin aktivasyonunu ya da tümör baskılayıcı genlerin inaktivasyonunu uyararak hücre proliferasyonu ile programlanmış hücre ölümü arasındaki dengenin bozulmasına neden olduğu bildirilmiştir. Apoptoz inhibitör protein ailesinin (IAP) bir üyesi olarak survivin, karsinogenez sürecinde önemli rol oynamaktadır. Çeşitli çalışmalar, survivin promoter bölgesinde bulunan polimorfizmlerin, kanserin genetik duyarlılığının belirlenmesinde önemli olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada meme kanserli hastalarda survivin −31 ve −625 G/C gen polimorfizmlerinin olası etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

yöntemler

Çalışmada 160 meme kanseri vakası ile 153 sağlıklı kontrol grubu, Polimeraz Zincir Reaksiyon-Restriksiyon Uzunluk Polimorfizmi (PCR-RFLP) metodolojisi kullanılarak genotiplendirildi.

Bulgular

Araştırmamız sonucunda −31 ve −625 G/C polimorfizm genotip dağılım ve allel frekansları açısından karşılaştırıldığında hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Ancak, survivin −625 C/G polimorfizm homozigot (GG/CC) genotipi tümör nekrozu olan hastalarda istatistiksel olarak yüksek oranda saptanmıştır (p=0.047).

Sonuç

Çalışma bulgularımız, survivin −625 C/G polimorfizminin tümör prognozu ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Ancak sonucumuzun daha büyük örnek gruplarında doğrulanması gerektiğini ve bu alanda yapılacak daha kapsamlı araştırmalarda değerlendirilebileceği kanaatindeyiz.