KCapitalism-Space Relationship: An Evaluation of the Comparison of the Fordist ‘Industrial/Worker’ City with the Post-Fordist ‘Global/Service’ City


Creative Commons License

Şahin Ç.

İ.Ü. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi /Journal of Social Policy Conferences, no.79, pp.237-275, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26650/jspc.2020.79.0048
  • Title of Journal : İ.Ü. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi /Journal of Social Policy Conferences
  • Page Numbers: pp.237-275

Abstract

Abstract In the capital accumulation process, the ‘city’ has a rather important function both from the perspective that it is the place where production relations take place and as it has, in time, been transformed into a tool of accumulation, commodified and used by capital. The “City”, which has changed significantly with both its physical and socio-economic conditions at every stage of capitalism, presents itself with different functional and structural forms and roles in every new phase. The main purpose of this article is to connect the processes of change and transformation that have taken place in the city in different periods of capitalism with the relations of capitalist production. It does this by focusing particularly on two different capitalist periods, the Fordist and Post-Fordist stages, and examining, in this context, the dynamics that emerged during the transition from one period to the next.

Keywords Fordism, The guesthouses of Capitalism, Global city, Neo-liberalism, Industry / Workers city, Post-Fordism

Öz Sermaye birikim sürecinde ‘kent’, hem üretim ilişkilerinin içinde gerçekleştiği yer olma özelliğine sahip olması bakımından hem de zamanla sermaye tarafından metalaştırılarak kullanılan bir birikim kaynağına dönüşmesi nedeniyle oldukça önemli bir işleve sahiptir. Kapitalizmin her safhasında gerek fiziki gerek sosyo-ekonomik koşullarıyla önemli ölçüde farklılaşan ‘kent’, her yeni dönemde işlevsel ve yapısal olarak farklı form ve rollerle karşımıza çıkmaktadır. Bu makalenin başlıca amacı öncelikle kapitalizm ve mekan ilişkisini sorgulamak ve sonra kapitalizmin farklı dönemlerinde kentte gerçekleşen değişim ve dönüşüm süreçleri ile kapitalist üretim ilişkilerinin bağlantısını kurmaktır. Bunu da özellikle iki farklı kapitalist dönemi baz alarak, Fordist ve Post Fordist safhada, bir dönemden diğer döneme geçişte değişen dinamikler üzerinden gerçekleştirmektir.

Anahtar Kelimeler Fordizm, Kapitalizmin misafirhaneleri, Kürsel kent, Neo-liberalizm, Sanayi/İşçi kenti, Post-fordizm