EVALUATION OF CERVICAL LYMPH NODES IN DENTISTRY BY ULTRASONOGRAPHY: A RETROSPECTIVE STUDY


ERTÜRK A. F., ÖZCAN İ.

Sabiad , vol.6, no.1, pp.64-49, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.26650/jarhs2023-1124301
  • Journal Name: Sabiad
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.64-49
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Cervical lymph nodes are often involved in some disease states. The most common causes of cervical lymphadenopathy are tuberculosis, distant metastasis, and lymphoma. Ultrasonography is often used to map and characterize cervical lymph nodes. This study was designed to evaluate the role of ultrasonography in imaging cervical lymph nodes in patients undergoing ultrasonography (US) for various reasons. Materials and Methods: Among the patients who came to our clinic between 01.01.2020 and 01.01.2021, 25 people who had US for any reason and had lymph nodes in the regions where US was examined were included in our study. The lymph nodes of the patients were evaluated for 4-four different regions, right and left. Results: Transverse diameters of lymph nodes in the right and left submandibular regions were considerably bigger than the others. Conclusion: As a result, we think that ultrasonographic examination of cervical lymph nodes can provide important information in terms of diagnosis and, especially with the widespread use of USG in the field of dentistry, physicians can also examine cervical lymph nodes in the head and neck region to help make an early diagnosis of metastases of oral cancers or other primary cancers.
Amaç: Servikal lenf nodları sıklıkla bir dizi hastalık durumlarında rol oynar. Servikal lenfadenopatinin en sık görülen nedenleri tüberküloz, uzak metastaz ve lenfomadır. Ultrasonografi sıklıkla servikal lenf nodlarını ince lemek ve karakterize etmek için kullanılır. Bu çalışma, çeşitli nedenlerle ultrasonografi (USG) yapılan hastalarda servikal lenf nodlarını görüntüle mede ultrasonografinin rolünü değerlendirmek için tasarlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmamıza 01.01.2020 ve 01.01.2021 tarihleri ara sında kliniğimize müracaat eden hastalar arasından herhangi bir nedenle USG yapılmış ve USG bakılan bölgelerde lenf nodları görülmüş 25 kişi dahil edilmiştir. Hastaların lenf nodları 4 ayrı bögle için sağ ve sol olmak üzere değerlendirilmiştir. Bulgular: Sağ ve sol submandibular bölgeledeki lenf nodlarının transversal çapları diğerlerine göre oldukça yüksek görülmüştür. Sağ submandibular lenf nodlarının vertikal yüksekliklerinin diğerlerine göre daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç: Sonuç olarak servikal lenf nodlarının ultrasonografik incelemesinin tanı açısından önemli bilgiler verebileceği ve özellikle diş hekimliği alanın da USG’nin yaygınlaşmasıyla hekimlerin baş-boyun bölgesindeki servikal lenf nodlarını da inceleyerek oral kanserlerin ya da diğer primer kanserle rin metastazları konusunda erken tanı konulabilmesine yardımcı olabilece ği düşüncesindeyiz.