Görme Keskinliği İyi Olan Direçli Glokom Olgularında Uygulanan Transskleral Diod Laser Siklofotokoagülasyonun Etkinliği ve Güvenilirliği


Creative Commons License

Oğurel M. B., Bayraktar Ş., Özbilen K. T., İzgi B.

55. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2021, pp.600

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.600
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Çalışmamızın amacı en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) iyi olan dirençli glokom olgularında TSDLS etkinliği ve güvenirliliğini değerlendirmek YÖNTEM:EİDGK Snellen eşeline göre 0,5 ve üzerinde ve en az 6 ay takip süresi olan hastalar retrospektif olarak analiz edildi.TSDLS öncesi ve sonrasında olguların; EİDGK,göz içi basıncı (GİB),topikal ve oral antiglokomatöz ilaç sayısı ve komplikasyonlar incelendi. BULGULAR:Çalışmaya 42 hastanın(24 erkek, 18 kadın) 45 gözü dahil edildi.3 hasta (3 göz) ek komplikasyonlar nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. (keratit, makuler atrofi, katarakt cerrahisi sonrası grefon yetmezliği)Geri kalan 39 hastanın yaş ortalaması 64,76±17,49 idi.Takip süresi ortalama 28,4±20,4aydı.Tedavi öncesi EİDGK ortalama 0,71±0,17 iken tedavi sonrası 6.Ayda EİDGK 0,68±0,17 son kontrolde 0,67±0,17 idi.Tedaviden önce EİDGK Snellen eşelinden dönüştürülen LogMAR ortalaması 0.16±0.10 son kontrolde ise 0.18±0.12 idi.(p=0.226) Tedavi öncesi göz içi basıncı(GİB)ortalama 24.5±5.4 mmHg iken tedavinin 6.ayında 15.3±4.3mm Hg ve son kontrolde 16.3±5.4mm Hg idi.Ortalama topikal antiglokomatoz ilaç sayısı TSDLS öncesi 3,57±0,63 iken,6. Ayda 2,73±1,19 ve son kontrolde 2,85±0.92 idi.Dokuz olguda takip süresi sonunda EİDGK de 2 sıra ve üzeri azalma tespit edilmiştir. TSDLS sonrası 3 vakada geçici hipotoniye bağlı ve 3 olguda geçici kistoid maküla ödemine bağlı görme azalması olmuş,1. Ayın sonunda tedavi öncesi görme seviyesine ulaşılmıştır.TSDLS öncesi GİB ve ortalama topikal antiglokomatoz ilaç sayısı ile sonrası 6. Ay ve son kontroldeki GİB ve ortalama topikal antiglokomatoz ilaç sayısı arasında anlamlı fark saptanmıştır.(p<0.001) Son kontrolde 7 göze (%16) ikinci kez TSDLS uygulanması,3 göze (%0,07) trabekülektomi 2 göze(%0,04)Ahmed Glokom valvi implantasyonu yapılması gerekli oldu. TARTIŞMA VE SONUÇ:Transskleral diod lazer siklofotokoagülasyonun,EİDGK iyi olan dirençli glokom olgularında nispeten güvenli ve etkili bir yöntemdir.Bizim hastalarımızda uzun dönemde ciddi bir görme kaybına rastlanmamıştır.