Türkiye’de “Ne Eğitimde, Ne İstihdamda Ne de Yetiştirmede” (NEİY) Olan Gençler Profil Araştırması


Creative Commons License

Şahin L., Kocakaya M. E., Demir İ., Akgül O., Ak Y., Polat K., ...More

in: Türkiye'de Eğitim, İstihdam ve Yetiştirmede Olmayan Gençler, Levent Şahin,Muhammed Erkam Kocakaya,Osman Akgül, Editor, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, İstanbul, pp.125-249, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.125-249
  • Editors: Levent Şahin,Muhammed Erkam Kocakaya,Osman Akgül, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Young people who are not in employment, education, or training (hereinafter “NEET youth”) are seen as an increasing problem in the world in terms of social, economic, and political causes and effects. In this respect, it is important to clarify the position in country’s population for the planning of public policies. Considering that there may be different balance elements, a detailed profile research on NEET youth is vital to produce and implement systematic strategies. In this study, NEET youth were subjected to a comprehensive analysis using mixed methods. First, whether the problem clusters obtained as a result of a detailed literature review show universality was tested with the developed scale, and high levels of validity and reliability were obtained. The validity and reliability of the scale in question were provided by the data obtained from face-to-face interviews with 3158 NEET youth. In the other complementary part of the methodology, data were obtained from 152 NEET youth by using a semi-structured interview technique. In applying both methods, NEET youth in the 15-29 years age group residing in 26 provinces in 26 sub-regions within the framework of the Statistical Regional Units Classification (NUTS)-II in Turkey were targeted. The study findings indicate that high school level is at the forefront in the general profile of NEET youth, the presence of unemployed fathers in terms of family profile may be a risk factor, and most young people have no work experience. Further, the cause and effect factors affecting NEET youth have been comprehensively examined to identify main dimensions and sub-dimensions, and the results of the analysis aim to guide researchers and policymakers. Thus, future comprehensive and systematic strategies to be prepared based on the findings will contribute to the economic and social development of the country.

Keywords: Not in employment, education, or training (NEET) Turkey, Youth profile, Economic and Social Development, Causes of NEET, NEET effects, Research of NEET

Ne istihdamda, ne eğitimde ne de yetiştirmede olan gençler (bundan böyle “NEİY gençler” olarak anılacaktır), sosyal, ekonomik ve politik etki ve nedenleri bakımından dünyada giderek artan bir sorun alanı olarak görülmektedir. Bu bakımdan kamu politikalarının planlanması ve programlanması açısından bir ülke nüfusu içerisindeki konumunun netliğe kavuşturulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda farklı denge unsurları olabileceği düşünülerek, sistematik stratejilerin üretilebilmesi ve hayata geçirilebilmesi adına ne NEİY gençlere ilişkin detaylı bir profil araştırması hayati bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, NEİY gençlerin karma yönteme başvurularak kapsamlı bir analize tabi tutulmuştur. İlk olarak, detaylı bir literatür taraması sonucunda elde edilen sorun kümelerinin evrensellik gösterip göstermediği geliştirilen ölçeklerle sınanmış ve yüksek düzeyde geçerlik ve güvenirlik elde edilmiştir. Söz konusu ölçeklerin geçerliği ve güvenirliği 3158 NEİY gençle yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen verilerle sağlanmıştır. Metodolojinin tamamlayıcı diğer ayağında ise yarı yapılandırımış mülakat tekniğine başvurularak 152 NEİY gençten veri temin edilmiştir. Her iki yöntem tatbik edilirken, Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) – II çerçevesinde 26 alt bölge içerisinde bölgelere adını veren 26 ilde ikamet eden 15-29 yaş grubundaki NEİY olan gençler hedeflenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, NEİY gençlerin genel profili içerisinde lise düzeyi ön planda, aile profili açısından büyük oranda çalışmayan babaların varlığının NEİY gençler için risk olabileceği ve gençlerin büyük bölümünün hiçbir iş deneyiminin olmadığı saptanmıştır. Ayrıca NEİY olmayı belirleyen “neden” ve “etki” faktörleri ana boyut ve alt boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde irdelenmiş, analiz sonuçlarının araştırmacılara ve politika yapıcılara yol göstermesi amaçlanmıştır. Böylelikle, bulgulardan yola çıkarak hazırlanacak kapsamlı ve sistematik stratejiler ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasına katkı sağlayabilecektir.