Measuring the Knowledge Levels and Awareness of Dentistry Students Regarding the Relationship Between Interventional Procedures Applied to the Intraoral Region and Osteonecrosis in Jaws Related to Drugs


Creative Commons License

Ertürk A. F., Göksel S., Özcan İ., Çakır Karabaş H.

TDB(Türk Diş Hekimleri Birliği) 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.397

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.397
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: In 2009, the American Association of Oral and Maxillofacial Surgery (AAOMS), the term of osteonecrosis (BRONJ) of bisphosphonate-induced osteonecrosis(ARONJ) and antirezorptive agent-induced osteonecrosis(ARONJ);suggested the use of the term drug-induced jaw bone osteonecrosis (MRONJ). In this study, we aim to try to prevent possible cases of osteonecrosis by increasing the knowledge level and awareness of the students in our faculty who will be the dentists of the future. Method: A total of 188 people from 4th and 5th grade studentsstudying at İstanbul University Faculty of Dentistry participated in our study. The voluntary participation form was made available to the participants via the website where the questionnaire was published, and the participants were able to access the questionnaire questions after they approved the volunteer form. Results: A significant difference was observed between the two classes for the question:) Which may cause osteonecrosis for a long time? “(P = 0.029). For a sample case given in our questionnaire n A 47-year-old female patient who had a history of one year history of osteoporosis due to osteoporosis and had no other systemic disease was taken to your clinic. It is admitted. Do you undergo surgical procedure? Izlen There was no significant relationship between the two groups (p = 0.089). Conclusion: Although we have achieved a high rate of correct answers in our findings, it has been observed that there is a low rate of false responses. Thisshowsthat dentistry education isstill not enough for patients with a risk of osteonecrosisto increase the awareness of other medications that have the potential to cause dental treatments and bisphosphonates and osteonecrosis

Amaç: 2009 yılında, Amerikan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (AAOMS), bisfosfanata bağlı çene osteonekrozunun (BRONJ) terimi ve antirezorptif ajan kaynaklı osteonekrozuun (ARONJ) terimi yerine; ilaca bağlı çene kemiği osteonekrozu (MRONJ) teriminin kullanılmasını önermiştir. Bu çalışmamızda geleceğin diş hekimleri olacak fakültemizdeki öğrencilerin bilgi düzeyleri ve farkındalığını arttırarak olası osteonekroz vakalarının önüne geçmeye çalışmayı amaçlıyoruz. Yöntem: Çalışmamıza İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören 4. ve 5.sınıf öğrencilerinden toplam 188 kişi katılmıştır. Gönüllü katılım formu anketin yayınlandığı web sitesi üzerinden katılımcıların erişimine sunulmuş ve katılımcılar gönüllü olur formunu elektronik olarak onayladıktan sonra anket sorularına erişebilmişlerdir. Bulgular: “Hangi hastalıkların tedavisinde bisfosfonat kullanılır?” sorusu incelendiğinde iki grup arasında anlamlı derecede fark görülmüştür(p=,000). “Hangi etken maddeler osteonekroza neden olabilir?” sorusuna 4.sınıflar %67,50 oranında Alendronat yanıtı, %64,90 oranında Zolendronat yanıtı verirken 5.sınıfların %83,80’i Alendronat ve %81,10’u Zoledronat yanıtı vermişlerdir. Bu soruya en düşük oranda 4.sınıfların %4,40’ı eşit oranlarda Riociguat ve Bromokriptin yanıtı verirken 5.sınıfların %2,70’i eşit oranlarda Asebutolol ve Everolimus yanıtını vermişlerdir. Diğer verilen yanıtlarda değerlendirildiğinde iki sınıf arasında anlamlı derecede fark izlenmiştir(p=0,006). “Hangisinin uzun süre kullanımı osteonekroza neden olabilir?” sorusu için ikisınıf arasında anlamlı derecede fark görülmüştür(p=0,029). Anketimizde verilen örnek bir vaka için “Anamnezinde 1 yıldır osteoporoz nedeniyle oral yolla Alendronik Asit kullandığı ve başka herhangi bir sistemik hastalığı olmadığı öğrenilen 47 yaşında kadın hasta kliniğinize diş çekimi için başvurmaktadır. Hastaya cerrahi işlem uygular mısınız?” sorusunda İki grup arasında anlamlı bir ilişki izlenememiştir(p=0,089). Sonuç: Her ne kadar elde ettiğimiz bulgularda yüksek oranda doğru yanıtlara ulaşmış olsak ta düşük oranda verilen hatalı yanıtlarda olduğu görülmüştür. Bu durum bize halen diş hekimliği eğitiminin osteonekroz riski bulunan hastaların dental tedavileri ve bifosfonatlar ile osteonekroz neden olma potansiyeline sahip olan diğer ilaçların farkındalığını artırma konusunda henüz yeterli olmadığnı göstermektedir.