The Relationship Between Meal Skipping Behavior and Physical Performance Parameters in Elderly Individuals Admitting to the Outpatient Clinic


Creative Commons License

Özalp H., Kılıç C., Bahat-Öztürk G., Karan M. A.

13. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi 2023, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2023, pp.98

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.98
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Yaşlı populasyonda günlük protein alım hedefi 1 gr/kg önerilir. Protein alımındaki yetersizliğin sarkopeni gelişimi ve fiziksel performansda azalmaya neden olduğu bilinmektedir. Öğün atlama davranışı ile önerilen protein miktarı karşılanamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğün atlama davranışının fiziksel perfomansa olan etkisini araştırmaktır.

Yöntem: Polikliniğe başvuran 65 yaş ve üstü bireylerde beden kütle indeksi 18-30 arasında ve bilişsel problemi olmayan hastalar çalışmaya alındı. Öğün atlama davranışı, üçten daha az ana öğün alımı olarak kabul edildi. Fiziksel performans ölçütlerinden, üst ekstremite için el kavrama kuvveti, alt ekstremite için 5 tekrarlı otur-kalk testi, yürüme hızı ve dengesi için Zamanlı Kalk-Yürü Testi (TUG) ve olağan yürüme hızı (OYH), testleri uygulandı. Sarkopeni için SARC-F Sarkopeni Tarama Anketi uygulandı.

Bulgular: 117 katılımcı vardı, 52'si erkekti (%44,4). Yaş ortalaması 74,6±6,9 (65-93) idi. Katılımcıların 63'ü (%53,8) öğün atlıyordu. Erkeklerin 24'ü (%46,2), kadınların 39'u (%60) öğün atlıyordu. Fiziksel performans parametreleri erkek katılımcılarda öğün atlayanlar ile öğün atlamayanlar arasında anlamlı bir değişiklik göstermedi. Kadın katılımcılarda öğün atlayanlarda TUG testi (p=0,02) ve SARC-F anketi (p=0,02) anlamlı olarak kötü çıktı.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre daha yüksek oranda öğün atlama davranışı gösterdiğini ve öğün atlayan kadınların fiziksel performans parametrelerinin anlamlı olarak olumsuz etkilendiğini göstermiştir.