Regulatory Role Of Cluster Resources In The Relationship Between Organizational Bi-Directional Skills And The Internationalization Speed Of Smes


Tınmaz G., Hızıroğlu M.

III. İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Magistr və Doktorantların Beynəlxalq Elmi Konfransı, Ganca, Azerbaijan, 4 - 07 July 2021, pp.194-203

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.15189/1308-8041
  • City: Ganca
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.194-203
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In recent years, the impact of SMEs' organizational ambidexterity skills on the internationalization process (eg Han, 2007; Huang & Li, 2017; Prange & Verdier, 2011) has been the subject of research, but the effect of these skills on the speed of internationalization has not been adequately examined. For this reason, the aim of the study is to determine the relationship between the duality skill, which consists of two dimensions, researcher and opportunistic abilities, and the three dimensions of the internationalization speed of SMEs (earliness, depth, scope) and the role of cluster resources of SMEs in this relationship. to discover that it is not. In this direction, the study mainly focuses on the question “What kind of relationship is there between organizational duality and internationalization, and do cluster resources have a regulatory effect in this relationship? The question will be tried to be answered. The study was designed as a quantitative study and a questionnaire was chosen as the data collection method. As a result of the study, it was determined that research talent did not have an effect on the earlyness of internationalization, but opportunistic talent had a positive effect on the earlyness of internationalization. In addition, it has been determined that research talent and opportunistic talent have a positive effect on the depth of internationalization, but not on its geographical scope. In addition, no moderator effect of cluster resources was found on the relationship between organizational duality skills and internationalization speed. As a result of the research, various suggestions are presented for researchers. 

Son yıllarda, KOBİ’lerin örgütsel çift yönlülük (ambidexterity) becerisinin uluslararasılaşma süreci üzerindeki etkisi (ör: Han, 2007; Huang ve Li, 2017; Prange ve Verdier, 2011) araştırmalara konu edilmekte, ancak bu becerilerin uluslararasılaşma hızı üzerine etkisi yeterince incelenmemiştir. Bu nedenle çalışmanın amacı, araştırmacı ve fırsatçı yetenekler olmak üzere iki boyuttan oluşan çift yönlülük becerisi ile KOBİ’lerin uluslararasılaşma hızının üç boyutu (erkenlik, derinliği, kapsamı) arasında nasıl bir ilişki olduğu ve bu ilişkide KOBİ’lerin sahip olduğu küme kaynaklarının bir rolü olup olmadığını keşfetmektir. Bu doğrultuda çalışmada esas olarak “Örgütsel çift yönlülük becerisi ve uluslararasılaşma arasında nasıl bir ilişki vardır ve bu ilişkide küme kaynakları düzenleyici etkiye sahip midir? sorusu cevaplandırılmaya çalışılacaktır. Çalışma, nicel bir çalışma olarak tasarlanmış ve veri toplama yöntemi olarak anket seçilmiştir. Çalışmanın sonucunda, araştırmacı yeteneğin uluslararasılaşmanın erkenliği üzerinde bir etkisinin olmadığı ancak fırsatçı yeteneğin uluslararasılaşmanın erkenliği üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, araştırmacı yeteneğin ve fırsatçı yeteneğin uluslararasılaşmanın derinliği üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu ancak coğrafi kapsamı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Ek olarak örgütsel çift yönlülük becerisi ile uluslararasılaşma hızı arasındaki ilişkide küme kaynaklarının düzenleyici bir etkisine rastlanmamıştır. Araştırma sonucunda araştırmacılar için çeşitli öneriler sunulmaktadır.