KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ ORTA-GELİR TUZAĞINDA MI?: GELİR YAKINSAMASI VE PANEL VERİ ANALİZİNE DAYALI AMPİRİK BİR İNCELEME


Yıldız F., Bayraktar Y.

ÖNERİ Dergisi, vol.16, no.56, pp.451-477, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 56
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.14783/maruoneri.927490
  • Journal Name: ÖNERİ Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.451-477
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Büyüme performansları, çok az ülkenin kişi başına gelir açısından orta gelir grubundan yüksek gelir

grubuna erişebildiğini ortaya koymaktadır. Gelir grupları arasındaki geçişin katı olması, Orta-Gelir Tuzağı

(OGT) bağlamındaki tartışmaların önem kazanmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı makro ekonomik

özellikleri benzerlik gösteren Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye’den oluşan Kırılgan

Beşli için OGT’nin varlığını test etmek ve OGT’den uzaklaşılması için politika önerileri sunmaktır. Bu amaca

paralel olarak çalışmada 1960-2015 dönemi için gelir yakınsaması testi ve 1960-2012 dönemi için Kırılgan Beşli

için iktisadi büyümenin belirleyicilerini açıklamak için uygulanan panel veri analizinden oluşan iki farklı test

prosedürü uygulanmıştır. Gelir yakınsama testi sadece Brezilya’nın orta-gelir tuzağında olduğunu; panel veri

sonuçları ise Kırılgan Beşli için GSYİHKB ile üçüncül okullaşma oranı, reel efektif döviz kuru, brüt sermaye

yatırımları, katma değerli sanayi üretimi, dış ticaret haddi ve katma değerli tarımsal üretim arasında aynı yönlü

ve istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla söz konusu bağımsız değişkenleri

destekleyici politikalar, OGT’den uzaklaşmak için önemlidir