Genetic predictors of renal survival ın alternative complement patway associated glomerulopathies


Temurhan S., Akgül S., Çalışkan Y., Çınar Ç., Cebeci E., Demir E., ...More

XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 29 October 2017, vol.25, pp.71

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 25
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.71
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: C3 glomerulopathy (C3GP) and atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS) are the main alternative complement pathway associated glomerular diseases (ACPAG). The aim of this study is to detect disease-causing variations and their correlation with phenotype in patients with ACPAG.

Materials-Methods: Patients were screened for genetic variations encoding sequences of complement factor H (CFH) and I (CFI) genes.

Results: Genetic abnormalities of CFH were detected in 17 of 19 (89%) patients and 22 of 23 (96%) patients with C3GP and aHUS, respectively. CFI genetic abnormalities were detected in 4 (21%) and 7 (30%) patients with C3G and aHUS, respectively. Y402H CFH allele was the most common variation and the frequencies of this allele in C3G (MAF: 0.32) and aHUS (MAF: 0.39) patients were similar to controls from the ExAC data set. Complete and partial remission rates were 16% (n=3) and 26% (n=5) in C3GP, and 35% (n=8) and 13% (n=3) in aHUS groups, respectively (p=0.29). During the follow up, 12 (52%) patients with aHUS and 6 (31%) patients with C3GP progressed to ESRD (p=0.18). Genetic variations in CFH gene did not significantly affect the progression to ESRD in all patients. In C3GP group patients with E303K CFI allele were progressed to ESRD more frequently (75% vs 20%, p=0.03).

Conclusion: Complement related genetic variations were frequently detected in patients with ACPAG. Regarding genotype-phenotype correlations, CFI mutations in C3GP could be of help to monitor disease activity and personalize treatment.


Amaç: C3 glomerulopati (C3GP) ve atipik hemolitik üremik sendrom (aHUS), alternatif kompleman yolağı ile ilişkili glomerüler hastalıklardır (ACPAG). Bu çalışmanın amacı, ACPAG'lı hastalarda, hastalığa neden olan genetik varyasyonları ve onların fenotip ile korelasyonunu saptamaktır. Gereç-Yöntem: ACPAG’lı 42 hasta, CFH (Kompleman Faktör H) (22 ekzon) ve CFI (Kompleman faktör I) (13 ekzon) genlerinin genetik varyasyonları Sanger DNA dizileme yöntemi ile tarandı.

Bulgular: Ondokuz C3GP’li hastanın 17'sinde (% 89), 23 aHUS'lü hastanın 22'sinde (% 96) CFH'nin genetik anomalileri tespit edildi. CFI genetik anomalileri, sırasıyla C3GP ve aHUS bulunan 4 hastada (% 21) ve 7 hastada (% 30) tespit edildi. Y402H CFH alleli en yaygın varyasyon olup C3GP (MAF: 0.32) ve aHUS (MAF: 0.39) hastalardaki bu allel frekansları ExAC veri setindeki kontrollere benzerdi. C3GP hasta grubunda tam ve kısmi remisyon oranları sırasıyla % 16 (n = 3) ve % 26 (n = 5), aHUS hasta grubunda sırasıyla % 35 (n = 8) ve % 13 (n = 3) idi (p = 0.29). İzlem sırasında, aHUS'lü 12 (% 52) hasta ve C3GP'li 6 (% 31) hastada son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) gelişti (p = 0.18). C3GP ve aHUS hasta gruplarında CFH genindeki genetik değişikliklerin SDBY’e gelişimini etkilemediği gözlemlendi. C3GP grubunda, E303K CFI alleli olan hastalar SDBY’de daha sık geliştiği görüldü (% 75'e karşı% 20, p = 0.03).

Sonuç: ACPAG'lı hastalarda komplemanla ilişkili genetik varyasyonların görülme sıklığı oldukça yüksek bulundu. Genotip-fenotip korelasyonları ile ilgili olarak, C3GP'deki CFI mutasyonları hastalık aktivitesini izlemek ve tedaviyi kişiselleştirmek için yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz.