Primer Karaciğer Malignitelerinde F-18 FDG ve Ga-68 FAPİ PET/BT Karşılaştırılması ve Tümör Belirteçleriyle Korelasyonu


Karadoğan S., Şanlı Y., İbiş A. C., Ertürk Ş. M., Kuyumcu S.

34. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2022, pp.56-57

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-57
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmada primer karaciğer malignitesi ön tanılı hastalarda F-18 florodeoksiglukoz (FDG) pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) ve Ga-68 FAPİ PET/BT’nin tanısal performanslarını karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem: Hepatosellüler karsinom (HSK) (n=14) ve intrahepatik kolanjiyokarsinom (İKK) (n=18) ön tanılı ve F-18 FDG PET/BT görüntülemesini takiben 1 ay içerisinde Ga-68 FAPİ PET/BT görüntülemesi yapılmış olan 32 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Patolojik bulgular lezyon bazında karşılaştırılarak klinik ve biyokimyasal parametreler ile korele edildi.

Bulgular: Çalışmaya 18’i erkek 14’ü kadın, yaş ortalaması 60 (aralık 22-90) toplam 32 hasta dahil edildi. F-18 FDG/BT ve Ga-68 FAPİ PET/BT’de sırasıyla 24 ve 26 hastada patolojik aktivite tutulumu saptanırken, 3 hastada her iki görüntülemede de patolojik tutulum saptanmadı. Hastaların ortalama AFP değeri 545,7 ng/mL (1,7-147.150), CEA değeri 48,5 ng/mL (1-611) ve Ca19- 9 değeri 1.649 U/mL (5-13.822) hesaplandı. Hastalarda tümör belirteçleri ile F-18 FDG PET ve Ga-68-FAPİ PET pozitifliği arasında anlamlı korelasyon saptandı (p<0,05). Ga-68 FAPİ PET/BT ile tespit edilen lezyon sayısı daha fazla olmanın yanı sıra lezyonların ortalama maksimum standart tutulum değeri ve tümör/background oranları Ga-68 FAPİ PET ile daha yüksek bulundu (p<0,05). F-18 FDG PET ile 5 olguda, Ga-68 FAPİ PET ile ise 13 olguda daha fazla lezyon tespit edilirken 14 hastada ise lezyon sayıları eşitti. F-18 FDG PET ile hastalarda toplam 36 karaciğer lezyonu ve 70 metastatik lezyon saptanırken; Ga-68 FAPİ PET’de lezyon sayıları sırasıyla 45 ve 116 olarak saptandı. Sonuç: HSK ve İKK tanılı hastalarda Ga-68 FAPİ ve F-18 FDG PET/BT’nin tanısal performansı karşılaştırıldığında saptanan lezyon sayısı açısından anlamlı farklılık izlenmektedir. Ga-68 FAPİ PET/BT hem primer lezyon tanısında hem metastaz saptanmasında F-18 FDG PET/BT’ye göre yüksek performans göstermekte olup primer karaciğer tümörlerinin tanı, evreleme ve tedavi süreçlerine önemli katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Ayrıca teranostik ajan olarak endoradyoterapiye uygun hastaları seçmek için yol gösterici olabilir. Anahtar Kelimeler: FAPİ, hepatosellüler karsinom, kolanjiyo karsinom, Ga68-FAPİ PET, F-18 FDG PET