Prof. Ramazan MUSLU


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Sufism


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Mysticism


Names in Publications: Muslu, Ramazan, Muslu, R.

Metrics

Publication

48

Thesis Advisory

6

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1996 - 2002

1996 - 2002

Doctorate

Marmara University, Sosyal Bililmler, Tasavvuf, Turkey

1993 - 1994

1993 - 1994

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

1984 - 1988

1984 - 1988

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

XVIII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences

1994

1994

Postgraduate

İsmail Hakkı Bursevi ve (Tamâmü'l-Feyz adlı eseri I. kısım)

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Philosophy And Religious Sciences

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Mysticism

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2012 - 2018

2012 - 2018

Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2011 - 2012

2011 - 2012

Professor

Sakarya University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

2006 - 2011

2006 - 2011

Associate Professor

Sakarya University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

2002 - 2006

2002 - 2006

Research Assistant PhD

Sakarya University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

1997 - 2002

1997 - 2002

Research Assistant

Sakarya University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Dean

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2020 - Continues

2020 - Continues

Member of the Senate

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2020 - Continues

2020 - Continues

University Executive Board Member

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2013 - 2018

2013 - 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir İl Müftülüğü

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2012 - 2018

2012 - 2018

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2006 - 2012

2006 - 2012

Head of Department

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2006 - 2009

2006 - 2009

Vice Dean

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2006 - 2009

2006 - 2009

Bölüm Başkan Yardımcısı

Sakarya University, Faculty Of Theology, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences

Non Academic Experience

2018 - 2020

2018 - 2020

Başkan Yardımcısı

Presidency, İnsan Kaynakları

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Tasavvuf

Doctorate

Doctorate

Tasavvuf ve Fıkıh İlişkisi

Postgraduate

Postgraduate

Erken Dönem Karşılaştırlamalı Tabakat Literatürü

Postgraduate

Postgraduate

Sufi Movements Through Texts

Doctorate

Doctorate

Tasavvuf ve Kelam İlişkisi

Undergraduate

Undergraduate

Sufism

Doctorate

Doctorate

Sufism Issues Through Texts

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Muhammed Saîd el-Kurdî el-Eyzûlî ve Tasavvufî Görüşleri

Muslu R. (Advisor)

H.Canan(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Osmanlı'da Tarikat-Devlet İlişkisi (XV. Yüzyıl)

Muslu R. (Advisor)

F.Süsleyici(Student)

2015

2015

Postgraduate

Mustafa Vahyi Efendi ve Tasavvufî Görüşleri

MUSLU R.

S.Arif(Student)

2011

2011

Postgraduate

İbrahim Halil Efendi ve İtikadi Görüşleri

MUSLU R.

F.Soğukoğlu(Student)

2009

2009

Postgraduate

Yehuda Halevi ve ‘Kitabu'l-Huzari’si

MUSLU R.

E.Oğuz(Student)

2009

2009

Postgraduate

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

MUSLU R.

N.Kaynar(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2011

2011

et-Tecribetü's-sûfiyyetü'l-İslamiyyetü ve'l-irfâniyyetü havle vâkıâti'l-Emîr Abdi'l-Kâdir b. Muhyiddin el-Hasenî

Muslu R.

”, el-Mültekâ ed-Devlî li'z-zikrâ 178 tahte şiar: Mefhûmü'r-ribât fi'l-İslam, Saida, Algeria, 2 - 04 May 2011, pp.1

2013

2013

Eroğlu Nûri’de Vahdet Bilinci ve Anadolu’nun Birliği Fikrine Katkıları

MUSLU R.

Vahdet Bilinci ve Anadolu'nun Birliği Sempozyum, Antalya, Turkey, 31 August 2013, pp.159-176

2012

2012

Havle takyîmi'r-ru'yâ min manzûri'l-Emir Abdilkâdir b. Muhyiddin el-Cezâirî

MUSLU R.

el-Mültekâ ed-Devlî: Hayâtü ve âsâru'l-Emîr Abdilkâdir (Abdülkâdir: Racülün âbirun li’z-zemen), Tilimsan, Algeria, 25 - 29 February 2012, pp.1

2011

2011

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinde Muhabbetullah

Muslu R.

Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 16 - 18 November 2011, pp.83-94 Creative Commons License

2011

2011

Mektubât ve Divan-ı Hulûsi'de Firkatten Vuslata Yolculuk

MUSLU R.

10. Darende Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 25 June 2011, pp.1

2011

2011

İbn-i İsa Saruhani

Muslu R.

1. Ulusal İbrahim Tennuri/Kayseri Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 4 - 05 June 2011, pp.121-125 Creative Commons License

2010

2010

Mevlana Halid-i Bağdadi’ye Göre Mürid-Mürşid İlişkisi

Muslu R.

Uluslararası Mevlana Halid-i Bağdadi Sempozyumu, Van, Turkey, 11 - 13 June 2010, pp.111-120 Creative Commons License

2010

2010

Ebû Saîd Muhammed Hâdimî'ye Göre Nakşibendîliğin Esasları

Muslu R.

Muhammed Hâdimî Sempozyumu, Konya, Turkey, 9 - 10 April 2010, pp.137-147 Creative Commons License

2009

2009

Aziz Mahmud Hüdâyî'de Hz. Peygamber Tasavvuru

Muslu R.

Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 7 - 08 March 2009, vol.2, pp.164-179 Creative Commons License

2008

2008

The Shorttest Way to God (is thorugh) Love (especially in Jalaladdin al-Rumi

Muslu R.

Symposium Gotteserlebnis und Gotteslehre: Christliche und Islamische Mystik im Orient, Göttingen, Germany, 18 - 19 April 2008, pp.181-193 Creative Commons License

2007

2007

Muhammed Zâhid el-Kevserî ve Tasavvuf

Muslu R.

Uluslararası Düzceli M. Zâhid Kevserî Sempozyumu Muhammed Zâhid el-Kevserî ve Tasavvuf, Düzce, Turkey, 24 - 25 November 2007, pp.691-702 Creative Commons License

2007

2007

Yoldaki Dikenleri Sökmek: Mevlana ve Gençlik

Muslu R.

Uluslararası Mevlana ve Mevlevîlik Sempozyumu Bildiriler, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 October 2007, vol.II, pp.83-92 Creative Commons License

2006

2006

Mesnevî'de Av Hayvanlarının Tasavvufî Yorumu

MUSLU R.

Türk Kültüründe Av, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2006, pp.613-627

2006

2006

Üsküdar Alacaminare Tekkesi Şeyhi Muhammed Sâdık Efendi (1724-1794-95) ve İnsana Bakışı

Muslu R.

Üsküdar Sempozyumu IV, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.531-544 Creative Commons License

2006

2006

Bingöllü Bir Hâlidî Şeyhi: Seyyid Ahmed Çapakçûrî (1830-1921)

Muslu R.

Bingöl Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 10 - 11 June 2006, pp.125-137 Creative Commons License

2006

2006

The Tradition of writing Atwar-ı Sab’a in The Khalwatiah order and Sofian Bali Afandi’s manuscript of Atwar-ı Sab’a

Muslu R.

Uluslararası Sofyalı Bali Efendi Sempozyumu, Sofija, Bulgaria, 27 May 2006, pp.43-63 Creative Commons License

2005

2005

Osmanlı'da Şeyhler ve Hediye

MUSLU R.

Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2005, pp.1

2005

2005

Temelleri İznik'te Atılan Bir Tasavvuf Yolu: Eşrefiyye

Muslu R.

Uluslararası İznik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005, pp.389-409 Creative Commons License

2005

2005

Tarikat Gülleri ve Sembolik Anlamları

Muslu R.

Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, Isparta, Turkey, 2 - 03 June 2005, vol.1, pp.125-129 Creative Commons License

2005

2005

İsmail Hakkı Bursevî'ye Göre "Libâs" Kavramı

Muslu R.

Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2005, pp.339-355 Creative Commons License

2005

2005

Osmanlıda Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm

Muslu R.

Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 April 2005, pp.1 Creative Commons License

2004

2004

Türk Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri

Muslu R.

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2004, pp.1 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2021

2021

Tamâmü'l-feyz fî bâbi'r-ricâl-Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

Muslu R., Namlı A.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı , İstanbul, 2021

2012

2012

Tasavvufi Terbiye ve Ahlak

MUSLU R.

in: Tasavvuf El Kitabı, Özköse, K., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.315-379, 2012

2011

2011

Emir Abdülkadir Cezâirî ve Tasavvufî Görüşleri

MUSLU R.

İnsan Yayınları, İstanbul, 2011

2010

2010

Kûtü’l-kulûb

MUSLU R.

in: Tasavvuf Klasikleri, Cebecioğlu E., Editor, Erkam Matbaacılık, İstanbul, pp.73-90, 2010

2007

2007

Anadolu'da Tasavvuf Yolları

MUSLU R.

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2007

2005

2005

Mustafa Kemâleddin Bekrî ve Tasavvufî Görüşleri

MUSLU R.

Erkam Yayınları, İstanbul, 2005

2003

2003

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18. Yüzyıl)

MUSLU R.

İnsan Yayınları, İstanbul, 2003

2003

2003

44-150. Menkıbeler (Rıza-yı Hak İçin Fatiha Deyin ...)

MUSLU R.

in: Akhisarlı Şeyh İsa Menâkıbnâmesi (16. Yüzyıl), Küçük S., Muslu R., Editor, Aşiyan Yayınları, Değişim Yayınları, Sakarya,, pp.15-0, 2003

Activities in Scientific Journals

2012 - Continues

2012 - Continues

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Advisory Committee Member

2012 - Continues

2012 - Continues

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi

Advisory Committee Member

2018 - 2018

2018 - 2018

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi

Special Issue Editor

2010 - 2012

2010 - 2012

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Editor

2009 - 2011

2009 - 2011

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi

Publication Committee Member

2007 - 2009

2007 - 2009

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırmalar Dergisi

Evaluation Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2013 - 2020

2013 - 2020

İZMİR DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DERNEĞİ

Member

Scientific Refereeing

December 2021

December 2021

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2021

December 2021

TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2020

December 2020

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2020

October 2020

MARİFETNAME/SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Other Journals

December 2019

December 2019

DİYANET İLMİ DERGİ

National Scientific Refreed Journal

December 2014

December 2014

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2012

December 2012

MARİFE DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2012

December 2012

CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2011

December 2011

CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2008

December 2008

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

22 September 2021 - 23 September 2021

22 September 2021 - 23 September 2021

Uluslararası Türk Dünyasında Eğitim, Bilim ve Teknoloji Alanında Etkileşim ve İşbirliğiSustainable Development

Invited Speaker

Samarqand-Uzbekistan

31 August 2013 - 31 August 2013

31 August 2013 - 31 August 2013

Vahdet Bilinci ve Anadolu'nun Birliği Sempozyumu

Invited Speaker

Antalya-Turkey

25 February 2012 - 29 February 2012

25 February 2012 - 29 February 2012

el-Mültekâ ed-Devlî: Hayâtü ve âsâru'l-Emîr Abdilkâdir (Abdülkâdir: Racülün âbirun li’z-zemen)

Invited Speaker

Tilimsan-Algeria

16 November 2011 - 18 November 2011

16 November 2011 - 18 November 2011

Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu

Invited Speaker

Erzurum-Turkey

24 June 2011 - 25 June 2011

24 June 2011 - 25 June 2011

10. Darende Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu

Invited Speaker

Malatya-Turkey

04 June 2011 - 05 June 2011

04 June 2011 - 05 June 2011

1. Ulusal İbrahim Tennuri/Kayseri Sempozyumu

Invited Speaker

Kayseri-Turkey

11 June 2010 - 13 June 2010

11 June 2010 - 13 June 2010

Uluslararası Mevlâna Halid-i Bağdadi Sempozyumu Bildirileri

Invited Speaker

Van-Turkey

09 April 2010 - 10 April 2010

09 April 2010 - 10 April 2010

Muhammed Hâdimî Sempozyumu

Invited Speaker

Konya-Turkey

07 March 2009 - 08 March 2009

07 March 2009 - 08 March 2009

Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Sempozyumu

Invited Speaker

Sakarya-Turkey

18 April 2008 - 19 April 2008

18 April 2008 - 19 April 2008

Symposium Gotteserlebnis und Gotteslehre: Christliche und Islamische Mystik im Orient

Invited Speaker

Göttingen-Germany

24 November 2007 - 25 November 2007

24 November 2007 - 25 November 2007

Uluslararası Düzceli M. Zâhid Kevserî Sempozyumu

Invited Speaker

Düzce-Turkey

26 October 2007 - 28 October 2007

26 October 2007 - 28 October 2007

Uluslararası Mevlana ve Mevlevîlik Sempozyumu

Invited Speaker

Şanlıurfa-Turkey

05 November 2006 - 06 November 2006

05 November 2006 - 06 November 2006

Türk Kültüründe Av

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

03 November 2006 - 05 November 2006

03 November 2006 - 05 November 2006

Üsküdar Sempozyumu IV

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

10 June 2006 - 11 June 2006

10 June 2006 - 11 June 2006

Bingöl Sempozyumu

Invited Speaker

Bingöl-Turkey

27 May 2006 - 28 May 2006

27 May 2006 - 28 May 2006

Uluslararası Sofyalı Bali Efendi Sempozyumu

Invited Speaker

Sofija-Bulgaria

16 November 2005 - 17 November 2005

16 November 2005 - 17 November 2005

Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

05 September 2005 - 07 September 2005

05 September 2005 - 07 September 2005

Uluslararası İznik Sempozyumu

Invited Speaker

Bursa-Turkey

02 June 2005 - 03 June 2005

02 June 2005 - 03 June 2005

1. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu

Invited Speaker

Isparta-Turkey

20 May 2005 - 22 May 2005

20 May 2005 - 22 May 2005

Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

14 April 2005 - 15 April 2005

14 April 2005 - 15 April 2005

Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

25 November 2004 - 26 November 2004

25 November 2004 - 26 November 2004

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

Invited Talks

August 2016

August 2016

Göç Bağlamında Kadın ve Dayanışma

Conference

Gaziemir Müftülüğü-Turkey

April 2015

April 2015

Bir Arada Yaşama Ahlâkı

Conference

Balçova Müftülük Konferans Programı-Turkey

Jury Memberships

March-2021

March 2021

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - İstanbul Üniversitesi

February-2021

February 2021

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - Marmara Üniversitesi

January-2021

January 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - İbn Haldun Üniversitesi

October-2020

October 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

October-2020

October 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Istanbul University

October-2020

October 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

August-2020

August 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Istanbul University

July-2020

July 2020

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - Selçuk Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Sakarya Üniversitesi