July
2023

NGC 1664 ve NGC 6939 Açık Kümelerinin Fotometrik ve Astrometrik İncelenmesi isimli çalışma Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı

Bu çalışmada, NGC 1664 ve NGC 6939 açık kümelerinin CCD UBV ve Gaia fotometrik ve astrometrik verileri kullanılarak temel astrofizik parametreleriyle birlikte kinematik ve dinamik yörünge parametreleri hesaplanmıştır. Gaia Erken Veri Sürümü 3 (EDR3) kataloğundaki astrometrik veriler dikkate alınarak, iki küme alanında bulunan yıldızların üyelik olasılıkları belirlenmiştir. NGC 1664 ve NGC 6939 için E(B-V) renk artıkları, sırasıyla, 0.190(0.018) ve 0.380(0.025) kadir hesaplanmıştır. NGC 1664 ve NGC 6939'un fotometrik metal bolluklarının tayininde, iki kümeye üye orta tayf türünden anakol yıldızlarının UBV fotometrik verileri dikkate alınmış olup, Karaali ve diğ. (2011)'nin fotometrik metal bolluğu bağıntısı kullanılmıştır. NGC 1664 ve NGC 6939 açık kümelerinin metal bollukları [Fe/H], sırasıyla, -0.10(0.02) dex ve -0.06(0.01) dex hesaplanmıştır. Çalışmada belirlenen renk artığı ve metal bolluğu değerleri kullanılarak, en olası üye yıldızlardan oluşturulan renk-parlaklık diyagramlarına PARSEC eş-yaş eğrileri fit edilmiş ve NGC 1664 ile NGC 6939 kümelerinin uzaklıkları (d) ve yaşları (t), sırasıyla, (1289(47) pc, 675(50) Myıl) ve (1726(87) pc, 1.5(0.2) Gyıl) hesaplanmıştır. NGC 1664 ve NGC 6939'un kinematik ve dinamik yörünge parametreleri tayin edilmiş ve iki kümenin de doğum yerlerinin Güneş çemberi dışında olduğu belirlenmiştir.