July
2023

NGC 1193 ve NGC 1798 Açık Kümelerinin CCD UBV ve Gaia Analizleri isimli çalışma Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı

Bu çalışmada, NGC 1193 ve NGC 1798 yaşlı açık kümelerinin fotometrik, astrometrik ve kinematik analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde Gaia uydusunun 3. erken veri sürümüyle Gaia EDR3 CCD UBV gözlemsel verileri birlikte kullanılmıştır. Kümeye üye yıldızların belirlenmesinde, yıldızların astrometrik verilerinden faydalanılmıştır. Üyelik olasılığı % 50'den büyük veya eşit olan yıldızlara ağırlık verilerek kümelerin temel astrofizik parametreleri tayin edilmiştir. NGC 1193 ve NGC 1798 açık kümelerinin E(B-V) renk artıkları, sırasıyla, 0.150(0.037) ve 0.505(0.100) kadir olarak elde edilmiştir. Anakol bandı içinde bulunan F ve G tayf türündeki yıldızların (U-B)o ve (B-V)o renk indeksleri Karaali ve diğ. (2011)'in fotometrik metal bolluğu bağıntısı kullanılarak NGC 1193 için [Fe/H]= -0.30(0.06) dex ve NGC 1798 için de [Fe/H]= -0.20(0.07) dex hesaplanmıştır. Kümelerin renk-parlaklık diyagramları üzerine PARSEC eş-yaş eğrilerinin fit edilmesiyle hesaplanan uzaklık ve yaş değerleri NGC 1193 için, sırasıyla, 5562(381) pc ve 4.6(1) Gyıl, NGC 1798 için de 4451(728) pc ve 1.3(0.2) Gyıl olarak tayin edilmiştir. Kinematik ve dinamik yörünge hesapları NGC 1193 kümesinin kalın disk ve NGC 1798 açık kümesinin ise ince disk popülasyonuna ait olduğunu göstermiştir.