Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Beyrut Vilayeti’nde Amerikan Misyoner Okulları ve Suriye Protestan Koleji

TARİH DERGİSİ, no.46, pp.275-289, 2009 (National Refreed University Journal)

Mehmet Daniş Bey

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.28, pp.450-451, 2003 (Other Refereed National Journals)

II. Meşrutiyet Devri’nde İstatistik Bilgileriyle Eğitim

Belgeler, vol.XVII, no.21, pp.127-143, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Russian Cultural Activities and Competition on the Turkish Lands at the end of the 19th Century

Turkey and Russia: Bilateral Relations in International Context, Moskova, Russia, 19 - 20 October 2018, vol.1, no.1, pp.1

Ulah Schools in the Provinces of Thessaloniki Monastir (Bitola) and Janina at the dawn of 20th Century

The Role of Diplomacy in the History of the Balkans, Priştina, Kosova, 9 - 10 November 2017, vol.1, no.1, pp.1

II. Abdülhamid Han Yabancı Okullar Politikası

Doğumunun 174. Yılında Sultan Abdülhamid Han Yabancı Okullar Politikası, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2016, vol.1, no.1, pp.1

Gümrük Muafiyetleri ve Ruhbanlar

Tarih Boyunca Gümrükler, İstanbul, Turkey, 23 - 24 May 2016, vol.1, no.1, pp.1

"Osmanlı Devleti'nde Misyoner Faaliyetleri"

1915'den 2015'e Tarih Muhasebesinde Ermeni Meselesi, İstanbul, Turkey, 23 January 2015, pp.1-2

Ermeni-Misyoner İlişkilerinde Eğitimin Rolü

19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 07 January 2015, pp.97

Osmanlı Devleti'nde Faaliyet Gösteren Dini Cemiyet ve Cemaatlerin Birinci DÜnya Savaşı Sırasında Durumu

Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında I. Dünya Savaşı, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2014, pp.84

Osmanlı İmparatorluğu'nda Katolik Misyonerler

Şehirötesi Ağlar I, İstanbul, Turkey, 15 December 2012, pp.108-109

International Symposium “We Established Bridges To The Balkans” Uluslararası Sempozyum “Köprüler Kurduk Balkanlara”

20. Asrın Başlarında Kosova, Manastır, Selanik Vilayetlerinde Rum Bulgar Kilise ve Mektep Anlaşmazlıkları, İstanbul, Turkey, 17 May 2008, pp.255-284

Eminönü’ne Bir İmparatorun Seyahati ve Etkileri (II. Wilhelm)

3. Uluslararası Tarihi Yarımada Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 May 2008, pp.289-291

Osmanlı Döneminde Karadeniz Bölgesi’nde Misyoner Okulları

Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 May 2005, pp.693-700

Books & Book Chapters

İstanbul'da Faaliyet Gösteren Yabancı Misyoner Okulları

in: Antikçağ'dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coşkun Yılmaz, Editor, İ.B.B Kültür A.Ş., İstanbul, pp.192-204, 2015

Lorando-Tubini Alacakları Meselesi ve 1901 Tarihli Türk-Fransız Anlaşması

in: Kanuni'den Günümüze Türk-Fransız Münasebetleri, Prof. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Paul Dumont, Prof. Dr. Feridun Emecen, Editor, Mostar, İstanbul, pp.213-236, 2012

Osmanlının Son Döneminde Öğretmenlerin Ekonomik Durumlarına Dair Bazı Tespitler

in: Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı, İshak Keskin, Muhammet H. Kutluoğlu, S. Serap Kurbanoğlu, Editor, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, pp.275-289, 2009

Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılışına Dair Yeni Bazı Tespitler

in: Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular –Oluşum, Teşkilat ve İşlev, Feridun M. Emecen, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.411-421, 2008

Kırım Savaşı'nın Görsel Yönü

in: Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856), Prof. Dr. Mahir Aydın, Editor, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.255-284, 2007