Scientific Activities

Jury Memberships

 • March 2013 Post Graduate

  Tez Savunma Jürisi

  Radyoaktif iyot verilen tiroid kanserli hastalarda kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus yöntemleriyle genotoksisitenin araştırılması

 • June 2012 Doctorate

  Tez Savunma Jürisi

  Mesane tümörlü olguların biyopsi örneklerinde sinyal ileti yolaklarında rol oynayan genlerin ekspresyon profillerinin araştırılması

 • May 2009 Post Graduate

  Tez Savunma Jürisi

  Kronik Myeloid Lösemili olgularda konvansiyonel sitogenetik ve FISH yöntemiyle Ph kromozomu ve varyant translokasyon tespiti

 • May 2009 Post Graduate

  Tez Savunma Jürisi

  Myelodisplastik Sendromlu Olgularda genomik instabilitenin farklı sitogenetik yöntemlerle (kromozom aberasyonu,kardeş kromatid değişimi,mikronükleus) araştırılması

 • April 2008 Post Graduate

  Tez Savunma Jürisi

  Hematolojik Malign hastalıklarda genomik instabilitenin farklı sitogenetik yöntemlerle(kromozom aberasyonu, kardeş kromatid değişimi,mikronükleus) araştırılması

 • April 2006 Doctorate

  Tez Savunma Jürisi

  Ailevi Akdeniz Ateşi patogenezinde ASC ve MEFV genlerinin metilasyonunun rolü

 • June 2005 Post Graduate

  Tez Savunma Jürisi

  Myelodisplastik Sendromlu Olguların periferik kan örneklerinde NQ01 geninde CG09T polimorfizm analizi, sitogenetik incelemeler ve polimorfizmin sitogenetilk anomalilerle ilişkisinin değerlendirilmesi

 • May 2002 Doctorate

  Tez Savunma Jürisi

  Parafin içinde saklanan Malign melanom biyopsi örneklerinde p53 geninin D66E ve dizi analizi;p16,retinoblastoma WCDK4 genlerinin BSH yöntemi ile incelenmesi

 • April 2000 Post Graduate

  Tez Savunma Jürisi

  Hematolojik Malign hastalıklardan High Resolution Bantlama Tekniği kullanarak sitogenetik anomalilerin değerlendirilmesi

Activities in Scientific Journals

 • 2009 - Continues İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ

  First Editor