Abdülhamid Dönemi Osmanlı Coğrafyasında İslâmı̂ İlimler


Eski D.

in: , Hidayet Aydar ve dğr., Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.107-122, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Ensar Nesriyat
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.107-122
  • Editors: Hidayet Aydar ve dğr., Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Sulayman Sirri was one of Ottoman scholars and statesmen. According to cv he wrote, 1267/1851, according to the other document related to his life, in 1271/1855 he was born in the town, Ermenek was bound to İçel. After his first education in Ermenek, he went to Istanbul in 1870. There he attended lectures of Ermenekli Mehmed Aynî who was one of the Beyazit Mosque teachers and received his permission (ijazatnama). In 1876, assigned as the Arabic teacher of Beşiktaş Mekteb-i Rushdiyye-i Military that was the first his offical duty. In 1879, he passed the extrance exam and became a teacher in Beyazit Mosque. Later, he was in educational positions at various places and undertook administrative duties. In 1911, retired from the Darulfunun. Besides his duties, he has also written many works on the subject such as logic, Arabic language, fiqh, commentary and aqaid. He died on 28 August 1931 and was buried in the Mezkezefendi Cemetery in Istanbul.

The subject of this work is the determination of the life of the Sulayman Sirri and the his theological ideas on the basis of his written about aqaid. Thus, it is aimed to contribute to the understanding of the general scientific and cultural environment in the last period of the Ottoman and in particular the understanding of the Ahl-i Sunnah in this period. A descriptive method will be followed in the study. As a source, his works related to the subject and other information and documents mentioning the author will be used.Bu çalışmanın konusunu, Süleyman Sırrı’nın hayatı ve onun akâidle ilgili yazmış olduğu eserlerden hareketle itikâdî görüşlerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır. Böylece son dönem Osmanlıdaki genel olarak ilmi ve kültürel ortamın özel olarak da bu dönemdeki ehl-i sünnet düşüncesinin anlaşılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çalışmada betimsel bir yöntem izlenecektir. Kaynak olarak müellifin konuyla ilgili eserleri ve müelliften bahseden diğer bilgi ve belgeler kullanılacaktır.

Süleyman Sırrı, son dönem Osmanlı alimlerinden ve devlet adamlarından biridir. Kendisinin yazdığı hâl tercümesine göre 1267/1851, hayatına dair diğer evraka göre ise 1271/1855 yılında o dönemde İçel sancağına bağlı Ermenek kasabasında doğmuştur. İlk eğitimini Ermenek’te aldıktan sonra tahsilini tamamlamak için 1870 yılında İstanbul’a gitmiştir. Burada Beyazıt Camii dersiâmlarından Ermenekli Mehmed Aynî’nin derslerine devam ederek icazetnamesini almıştır. 1876 yılında Beşiktaş Mekteb-i Rüşdiyye-i Askerîsinin Arapça muallimliğine tayin edilerek ilk devlet görevine başlamıştır. 1879 yılında girdiği imtihanı kazanarak Beyazıt Camii’nde müderris olmuştur. Daha sonra çeşitli yerlerde eğitim-öğretim görevlerinde bulunmuş ve idari vazifeler üstlenmiştir. 1911 yılında Dârülfünûn muallimliğinden emekliye ayrılmıştır. Yapmış olduğu görevlerin yanı sıra telif faaliyetlerinde de bulunarak mantık, Arap dili, fıkıh, tefsir ve akâid gibi konularda birçok eser yazmıştır. 28 Ağustos 1931 yılında vefat etmiş ve İstanbul’daki Mezkezefendi Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Bu çalışmanın konusunu, Süleyman Sırrı’nın hayatı ve onun akâidle ilgili yazmış olduğu eserlerden hareketle itikâdî görüşlerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır. Böylece son dönem Osmanlıdaki genel olarak ilmi ve kültürel ortamın özel olarak da bu dönemdeki ehl-i sünnet düşüncesinin anlaşılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çalışmada betimsel bir yöntem izlenecektir. Kaynak olarak müellifin konuyla ilgili eserleri ve müelliften bahseden diğer bilgi ve belgeler kullanılacaktır.