Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı


Yıldız M. , Kılınç S.

Çocuk Dergisi, vol.20, no.2, pp.53-58, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26650/jchild.2020.2.777695
  • Title of Journal : Çocuk Dergisi
  • Page Numbers: pp.53-58

Abstract

Amaç: Nütrisyonel rikets, büyüme çağındaki çocuklarda D vitamini ve kalsiyum eksikliğine bağlı olarak gelişen epifizyal kıkırdağın defektif mineralizasyonudur. Nütrisyonel riketsin önlenmesi için D vitamini profilaksisi ülkemizde süt çocukluğu döneminde rutin olarak uygulanmaktadır. Ancak halen semptomatik hipokalsemi ve D vitamini eksikliği nedeniyle hastane başvurularının olması dikkat çekicidir. Çalışmamızda bu olguların özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2018-Mayıs 2018 tarihleri arasında nütrisyonel rikets tanısı ile yatırılarak izlenmiş olan 28 hastanın (9 kız, 19 erkek) verisi retrospektif olarak incelendi. Olguların başvuru anındaki antropometrik ve laboratuvar özellikleri kaydedildi. Bulgular: Olguların ortanca başvuru yaşı 8,8 (1-35) ay idi. Olguların %67,9’u Suriye göçmeni idi. Hastaların %57,1’i hiç D vitamini profilaksisi almamış, %42,9’u ise düzensiz almıştı. Başvuru yakınması olguların %50’sinde konvülsiyon geçirme, %28,6’sında rikets bulguları iken %21,4’ünde ise ateş, enfeksiyon vb. nedenlerden dolayı hastaneye başvuran hastalarda rastlantısal olarak hipokalsemi tespit edilmiş olması idi. İlk başvuruda ortanca kalsiyum 6,6 mg/dL; iyonize kalsiyum 0,85 mmol/L; fosfor 3,5 mg/dL; alkalen fosfataz 787 U/L; parathormon 241 pg/mL ve 25-hidroksi vitamin D 3,4 ng/mL saptanmıştı. Olguların %60,7’sinde hipofosfatemi, %3,6’sında hiperfosfatemi mevcuttu. Tüm olgular hastanede yatırılarak tedavi edilmiş ve D vitamini eksikliğine bağlı nütrisyonel rikets tanısı almıştı. Sonuç: Ülkemizde D vitamini profilaksisine rağmen halen nütrisyonel rikets görülebilmekte ve kış-ilkbahar aylarında hipokalsemik konvülsiyon nedeniyle hastane başvurularına yol açabilmektedir. Özellikle göçmen Suriyeli süt çocuklarında D vitamini destek programına uyumun artırılması nütrisyonel riketsin önlenmesi açısından önemlidir.