Origin of SARS-CoV-2


Creative Commons License

Çakal B.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.28, pp.499-507, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖABS TRACT The Coronavirus disease 19 (COVID-19) pandemic

which is the etiological agent of severe acute respiratory syndromeassociated

a coronavirus (SARS-CoV-2) has influenced the whole

world with the current and possible results. SARS-CoV-2 is the third

coronavirus causing outbreaks by overcome critical species barriers

such as receptor binding and proteolysis since the beginning of the 21st

century. Capabilities of coronaviruses high frequency mutation and homologous

RNA recombination can support that is formation of new

viral genotypes, adapt to new environments, change tissue tropisms. It

is considered that reservoir in natural of SARS-CoV-2 is bats because

between sequence of human SARS-CoV-2 and bat coronavirus

RaTG13 is similar at high level. However, existence of an intermediate

host that plays a role in the transmission of SARS-CoV-2. However

from bats to human or possible molecular mechanisms have not been

identified yet. On the other hand, it is interpreted as remarkable that

unlike RaTG13, especially SARS-CoV-2 contains a polybasic (furin)

cleavage site insertion in genome encoding viral spike protein and

increased affinity of binding to receptor ACE2. Therefore, there is some

of discussions continues about origin of the virus because mechanisms

of bat-to-human transmission of SARS-CoV-2 has not been clearly

identified yet. In this review, it is aimed to examination scientific data

about the origin of SARS-CoV-2.

ÖZET Şiddetli akut solunum sendromu ilişkili bir koronavirüsün [severe

acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-CoV-2)]

etiyolojik etkeni olduğu koronavirüs hastalığı-19 [coronavirus disease-

19 (COVID-19)] pandemisi mevcut ve olası sonuçları açısından tüm

dünyayı etkisi altına almıştır. SARS-CoV-2, 21. yüzyılın başından beri

reseptör bağlanma ve proteoliz gibi kritik tür bariyerlerini aşarak salgınlara

neden olabilen üçüncü koronavirüstür. Koronavirüslerin yüksek

sıklıkta mutasyon ve homolog RNA rekombinasyon kabiliyetleri,

yeni viral genotiplerin oluşmasına, yeni çevrelere adaptasyon sağlama

ve doku tropizmlerinin değişmesine imkân sağlayabilmektedir. İnsan

SARS-CoV-2 ve yarasa koronavirüs sekansları arasındaki yüksek benzerlik

nedeni ile SARS-CoV’nin doğadaki rezervuarının yarasalar olduğu

kabul edilmektedir. Buna karşın, SARS-CoV-2’nin yarasalardan

İnsana bulaşında rolü olan bir ara konağın varlığı ya da olası moleküler

mekanizmalar henüz tanımlanmamıştır. Diğer yandan, özellikle

SARSCoV-2’nin RaTG13’ten farklı olarak viral spike proteinini kodlayan

genomda bir polibazik (furin) kesim alanı içeren insersiyon içermesi

ve reseptör ACE2’ye bağlanma afinitesindeki artış dikkat çekici

olarak yorumlanmaktadır. Dolayısıyla SARS-CoV-2'nin yarasadan insana

bulaşma mekanizmaları henüz net olarak tanımlanmadığından, virüsün

kökeni hakkında bazı tartışmalar devam etmektedir. Bu

çalışmada, SARS-CoV-2’nin orjinine ilişkin bilimsel verilerin değerlendirilmesi

amaçlanmıştır