Tax Policies in Struggling the COVID-19 Pandemic: The Role of The Social Law State in The Efficiency and Justice Paradox


Creative Commons License

Tunç Z.

35th International Public Finance Conference/TR (35. Uluslararası Maliye Sempozyumu), Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.137-144

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.137-144

Abstract

The COVID-19 pandemic, which affects the economies of all countries on a global scale, has produced different results in terms of the public sector and the private sector. The public sector, whose existence has been constantly discussed in the historical process according to the currents of economic thought, has also played a leading role in the solution of this unprecedented pandemic-based crisis. This crisis, which affected all sectors, especially the health sector; has produced unsolvable results and increased the need for global collaborations. However, these collaborations have the potential to produce different results according to the internal dynamics of the country in terms of tax policies. For this reason, national measures should also be examined within the scope of tax policies. In the study, after examining the role of tax policies, which are seen as one of the solution mechanisms, in the struggle against the pandemic; the problems caused by the principle of efficiency or justice in tax policies are discussed. This study is shaped within "it is not possible to establish an absolute balance of efficiency and justice within the scope of social law state and a tax policy that prioritizes efficiency may lead to negative consequences in the struggle against the pandemic" of hypothesis. It is aimed to explain the policies implemented in other countries, especially in Turkey, which is a social state of law, within the framework of positive and normative approaches. In the study, which also examines the OECD recommendations in terms of the global struggle against the pandemic, the tax policies applied in different countries and the tax policies applied in our country were analyzed comparatively. In addition, for the problems that have arisen or are expected to arise, solutions have been proposed for this issue, which is limited by various norms, especially the Constitution. 

Küresel ölçekte tüm ülke ekonomilerini etkileyen COVID-19 pandemisi, kamu sektörü ve özel sektör bakımından farklı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. İktisadi düşünce akımlarına göre tarihi süreç içinde varlığı sürekli tartışılan kamu kesimi, benzeri görülmemiş pandemi temelli bu krizin çözümünde de öncü bir rol üstlenmiştir. Nitekim, sağlık sektörü başta olmak üzere, tüm sektörleri etkisi altına alan bu kriz; küçük ölçekte çözümü imkansız sonuçlar ortaya çıkarmış ve küresel işbirliklerine olan ihtiyacı artırmıştır. Ancak, bu işbirlikleri, vergi politikaları söz konusu olduğunda, ülkenin kendi iç dinamiklerine göre farklı sonuçlar ortaya çıkarabilme potansiyeline sahip olduğundan, vergi politikaları kapsamında ulusal önlemlerin de ayrıca incelenmesi gerekiliği doğmuştur. Bu kapsamda çalışmada, çözüm mekanizmalarından biri olarak görülen vergi politikalarının pandemi ile mücadelede üstlendiği rol incelendikten sonra; vergi politikalarında öncelenen etkinlik veya adalet ilkesinin neden olduğu sorunlar ele alınmıştır. “Sosyal hukuk devleti anlayışı kapsamında mutlak bir etkinlik ve adalet dengesinin kurulmasının mümkün olmadığı; ancak, etkinliğin öncelendiği bir vergi politikasının pandemi ile mücadelede olumsuz sonuçlara yol açabileceği” hipotezi çerçevesinde şekillenen bu çalışmada, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye başta olmak üzere, diğer ülkelerde uygulanan politikaların pozitif ve normatif yaklaşımlar çerçevesinde açıklanması amaçlanmıştır. Pandemiyle küresel mücadele politikaları bakımından OECD önerilerinin de incelendiği çalışmada, farklı ülkelerde uygulanan vergi politikaları ile ülkemizde uygulanan vergi politikaları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Ayrıca, ortaya çıkan veya çıkması beklenen sorunlar kapsamında başta Anayasa olmak üzere çeşitli normlarlarla sınırlanan bu alana yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur.