Facebook Kullanmama Tercihinin Kendini Açma Biçimi ve Etkileşim Kaygısı Bağlamında İncelenmesi.


Creative Commons License

Derin G. D. , Tekdemir G.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sa.45, ss.25-44, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.25-44

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, çevrim içi ağlardan biri olan Facebook’u kullanmayan bireyleri, kendini açma biçimleri ve etkileşim kaygıları bağlamında incelemektir. Dünya genelinde en çok kullanılan çevrim içi ağlardan biri olduğunun bilinmesi, bu çalışmada özellikle Facebook’un seçilmesi yönünde etkili olmuştur. Araştırmada, yaşları 18 ile 37 arasında değişen, 6 üniversite mezunu, 6 üniversite öğrencisi ve 1 lise öğrencisi toplam 13 katılımcıyla yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma bulguları tematik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre Facebook çevrim içi ağını kullanmayan katılımcılar, Facebook’un mahremiyeti ihlal ettiğini ve kullananlar için bir sergileme ortamı oluşturduğu belirtmiştir. Katılımcılar çevrim içi ağlardaki iletişimin ve ilişkilerin yapısını samimi bulmamakta ve yüz yüze iletişime önem vermektedir. Katılımcıların kendi ilişkileri içerisinde genelde kendilerini rahatlıkla açtıkları ve günlük hayatlarını etkileyebilecek derecede etkileşim kaygısı deneyimlemedikleri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın bulguları, katılımcıların sosyal hayatlarındaki ilişkilerinden ve iletişim biçimlerinden tatmin olmaları ve çevrim içi ağları kullanmaya eğilimli olmamaları arasındaki ilişki bağlamında tartışılmıştır.

The aim of this study is to examine the relationship between participants’ reported self-disclosure form, perceived level of interaction anxiety and not being a user of Facebook. Being most commonly used online network in the world, Facebook has been chosen to be examined. In this study, semi-structured in-depth interviews were held with 13 participants (7 college or high-school students and 6 post graduates who aged between 18 and 37). The data were examined using thematic analysis method. According to the findings, Facebook non-users think that Facebook violates people’s privacy and consider Facebook as an exhibition stage for Facebook users. The participants value face-to-face communication more, they do not see online communication and its relationship structure as intimate. The results revealed that they generally disclose themselves easily within relationships they have and they do not experience a high degree of interaction anxiety which can affect their daily life. The results of the study were discussed in relation to the degree of satisfaction of the participants with their social network relationships and communication styles, and their preference of not using online social networks.