Yatan Hasta Memnuniyeti Ölçümü İçin Yeni Bir Araç Geliştirme Çalışması


Creative Commons License

Polat Ş., AY F. , Aydın E., Uysal G. S.

Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.65-77, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.65-77

Özet

Amaç: Bu çalışmada yatan hasta memnuniyetini değerlendirmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir araç geliştirmek amaçlandı.
Yöntem: Araştırma kesitsel - tanımlayıcı bir çalışmadır. “Yatan Hasta Memnuniyeti Ölçeği”nin oluşturulması için araştırmacılar tarafından hastalarla görüşmeler yapıldı. Elde edilen bulgular ve kapsamlı literatür incelenmesi doğrultusunda madde havuzu (87 madde) oluşturuldu. Oluşturulan bu madde havuzu yönetici hemşireler ve uzman hemşirelerin görüşlerine sunuldu. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması için İstanbul’da bir üniversiteye bağlı tıp fakültesi hastanesinden 1-31 Aralık 2016 tarihleri arasında hizmet alan hasta evreninden 1210 hasta örneklemi seçildi. Kurumdan ve hastalardan gerekli izinler alındı. Ölçek maddeleri geçerlilik ve güvenilirlik açısından istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların %52,15’i kadın, %31,98’i 45-50 yaş arasında, %42,48’i lise mezunudur. Ölçeğin yapı geçerliliği analizinde, örneklem yeterlilik ölçümü değeri 0,985 olarak belirlendi. Ölçeği oluşturulan beş alt ölçek, varyansın %73,537’ini açıklamaktadır. Yapılan analiz sonucu, modelin uygunluğuna ilişkin uyum ölçümü değeri 0.085 olup, kabul edilebilir uyum göstermektedir. Ölçeğin Cronbach alfa (α) iç tutarlık katsayısının 0.98, alt boyutların ise 0,93-0,97 arasında olduğu bulundu.
Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda 48 maddeden oluşan “Yatan Hasta Memnuniyeti Ölçeği” geliştirildi. İstatistiksel değerlendirme sonucunda ölçek geçerli ve güvenilir bulundu.

Objective: The aim of this study is to develop a valid and reliable tool for evaluating inpatient patient satisfaction.
Method: The research is a cross-sectional descriptive study. Interviews were conducted with the patients by the researchers to establish the "Inpatient Satisfaction Scale". An item pool (87 items) was established based on the findings obtained and extensive literature review. This item pool was presented to the views of manager nurses and attending nurses and a draft scale was created. For the validity and reliability study of the scale, a sample of 1210 patients was selected from the Faculty of Medicine Hospital of a university in Istanbul between December 1-31, 2016. Required permissions were obtained from the institution and the patients. Scale items were statistically analyzed for validity and reliability.
Results: 52.15% of the patients participating in the study were women, 31.98% were between the ages of 45-50, and 42.48% were high school graduates. In the structural validity analysis of the scale, the sample adequacy measurement value was calculated as 0.985. The five subscales that formed the scale described 73.537% of the variance. Based on the analysis results, the compliance measure of the scale was calculated as 0.085 and is acceptable. The Cronbach alpha (α) internal consistency coefficient of the scale was 0.98, sub-dimensions were found to be between 0.93 and 0.97.
Conclusion: As a result of this study, "Inpatient Satisfaction Scale" consisting of 48 items was developed. Statistical evaluation revealed that the scale was valid and reliable.