Okul Öncesi Çocukların Sosyal Uyum ve Beceri Düzeyleri ile Değer Kazanımları Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Tanrıverdi H., Erarslan N.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal bilimler Dergisi, no.9, pp.9-23, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was conducted in 2013-2014 academic year with children attending to the state kindergartens located in Kartal districtinct of İstanbul in order to determine the relationship between the preschool children’s levels of social adaptation and their acquisition of moral values. In this study, “acquisition of moral values scale” and “social adaptation and skills scale” were used as data collection tools and teachers (n:210) filled the forms. Data obtained from the research were analyzed using by SPSS 21.0 software. T test, one-way ANOVA and tukey tests, correlation and regression analysis along with frequency, percentage, average and standard deviation statistics were utilized in evaluating the data. At the end of the study. Result show it has been  found that there are positive correlations between the preschool children’s levels of skills and social adaptation and their acquisition of moral values. Hence, It has been determined that social adaptation increases the acquisition of moral values where as social maladjustment doesn’t affect the acquisition of moral values.

Bu araştırma okul öncesi çocukların sosyal uyum düzeyleri ile değer kazanımları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleşmiştir. Araştırma kapsamına 2013

-2014 eğitim öğretim yılında İstanbul Kartal ilçesindeki devlet anaokullarında öğrenim gören 214 çocuk alınmıştır. Veri toplama yöntemi olarak, “değer kazanımları ölçeği ile “sosyal uyum ve beceri ölçeği” kullanılmış ve öğrencilerle ilgili özellikler öğretmenler (n:210) tarafından doldurulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 21.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma istatistiklerinin yanında, t testi, tek yönlü anova ve tukey testlerinden, korelasyon ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda; okul öncesi çocukların sosyal uyum ve beceri düzeyleri ile değer kazanımları arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu sonucuna varılmıştır. Sosyal uyumun değer kazanımını arttırdığı, sosyal uyumsuzluğun ise değer kazanımını etkilemediği tespit edilmiştir.