INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF UNIVERSITY STUDENTS' SMART PHONE AND INTERNET USE ON THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT


KAYSİ F., AYDEMİR E., GÜLSEÇEN S.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.25, pp.47-56, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The usage areas and intensities of technological devices in daily life are increasing. In this regard, the effects of these devices in the field of education have started to be seen more. With the practices that support professional education practices, students' professional perceptions and skills are tried to be developed. Knowing and implementing these studies by university students can also increase the effectiveness of these practices. The aim of this study is to evaluate the effects of university students' smartphone and internet use on their professional development. In this context, study was carried out with qualitative techniques. The study designed in a case study pattern, data was collected through a semi-structured interview form. The data obtained were carried out by face-to-face interview method and voice recordings were taken during the interviews in line with the participants' permissions. After the transcripts of the voice recordings, the data obtained were subjected to content analysis. Among the findings of the study, Research, Smart Phone and Internet Usage, and Professional Development themes were revealed. In the study, it is understood that the use of smartphones and the internet positively affects the professional development of students. In this context, it is prominent that the smartphone and mobile internet give the opportunity to make instant research on the subject or a problem. Via the internet, watching videos for professional purposes and accessing articles have been identified as important advantages of these tools. However, in case of uncontrolled usage, it was stated that it negatively affected the skill acquisition in the lessons. These negative situations were expressed as being unable to focusing for courses, distraction and smartphone addiction. Among the suggestions of the study, it was stated that more professional practices should be produced to increase the professional skills of students. In addition, faculty members can be provided lists to students for professional practices and websites to increase students' smartphone and internet usage efficiency.
Teknolojik cihazların günlük hayattaki kullanım alanları ve yoğunlukları artmaktadır. Bu bakımdan, söz konusu cihazların eğitim alanındaki etkileri de daha fazla görülmeye başlanmıştır. Mesleki eğitim uygulamalarını destekleyici nitelikteki uygulamalar ile öğrencilerin mesleki algıları ve becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu uygulamaların üniversite öğrencileri tarafından bilinmesi ve kullanılması da uygulamaların etkili olma düzeylerini arttırabilir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon ve internet kullanımlarının mesleki gelişimlerine etkilerinin değerlendirilmesidir. Çalışma nitel araştırma desenine göre tasarlanmıştır. Durum çalışması deseninde tasarlanan çalışmada yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Katılımcıların belirlenmesi aşamasında, amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme dikkate alınmıştır. Sekiz katılımcı ile yapılan yüz-yüze görüşmeler ile çalışma verileri elde edilmiştir. Görüşmelerde katılımcı izinleri doğrultusunda ses kayıtları alınmıştır. Ses kayıtlarının transkripsiyon sonrası, elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın bulguları arasında Araştırma Yapma, Akıllı Telefon ve İnternet Kullanımı ile Mesleki Gelişim temaları ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada, akıllı telefon ve internet kullanımının öğrencilerin mesleki gelişimlerini olumlu şekilde etkilediği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda akıllı telefon ve mobil internetin merak edilen konuya veya yaşanan bir soruna yönelik anında araştırma yapma imkânı tanıması öne çıkmaktadır. İnternet üzerinden görevlerin takip edilmesi, mesleki amaçlı videoların izlenmesi ve makalelere erişilmesi de bu araçların önemli avantajları olarak belirlenmiştir. Bunlarla birlikte kontrolsüz bir kullanım durumunda ise, derslerdeki beceri kazanımını olumsuz şekilde etkilediği ifade edilmiştir. Bu olumsuz durumlar derse odaklanamama, dikkat dağınıklığı ve akıllı telefon bağımlılığı olarak dile getirilmiştir. Çalışmanın önerileri arasında, öğrencilerin mesleki becerilerini arttırmak amacıyla daha fazla mesleki uygulamanın üretilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca öğretim elemanlarının, öğrencilerin akıllı telefon ve internet kullanım verimliliğini arttırmak amacıyla mesleki uygulama ve internet sitelerine yönelik liste oluşturmaları sağlanabilir.